/cza4407-1935-44-0002_0001.djvu

			474 


Gazeta Urzędowa Wojew. Śląskiego 


Nr. 44 


2. 


ZARZJ\DZENIE 
Wojewody Śląskiego 
z dnia 22 listopada 1935 r. 
w sprawie zmiany obwodów Urzędów Stanu 
Cywilnego Chorzów II i III. 
Na podstawie 
 2 Ustawy z dnia 6 lutego 
1875 r. o urzędowem stwierdzaniu stanu cywil- 
nego i o zawieraniu małżeństw (Dz. u. Rz. niem. 
nr. 4 str. 23) zarządzam, co następuje:  l. 
Znosi się Urząd Stanu Cywilnego Cho- 
rzów III, a okręg jego włącza się do Urzędu 
Stanu Cywilnego Chorzów II.  2. 
Zarządzenie nimeJsze wchodzi w życie 
z dniem l stycznia 1936 r. 
Wojewoda Śląski 
w z.: 
(-) Dr. Saloni 
Wicewojewoda. 


3. 
ZARZĄDZENIE 
\Vojewody Śląskiego 
z dnia 4 grudnia 1935 r. 
w spr
wle ustalenia wysokości opłat pobieranych 
przez W oiewódzkie Biuro do Spraw Finansowo- 
Rolnych w Katowicach za wydanie opinii o war- 
tości i dochodowości gospodarstwa wiejskiego. 
Na podstawie 
 6 rozporządzenia Ministrów: 
Rolnictwa i Reform Rolnych, Skarbu, Sprawiedlt- 
wości i Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 
1935 r. o organizacji Centralnego Biura i woje- 
wódzkich biur do spraw finansowo-rolnych (Dz. 
U. R. P. Nr. 22, poz. 133) i 
 5 zarządzenia Mini- 
stra Rolnictwa i Reform Rolnych o taryfie opIat 
pobieranyth przez wOjewódzkie Biura dla spraw 
finansowo-rolnych, ustalam, co następuje:  I. 
Za wydanie opinji o wartości gospodarstwa 
wiejskiego, lub o majątku dzierżawcy, opraco- 
wanej kameralnie, Wojewódzkie Biuro do Spraw 
Finansowo - Rolnych w Katowicach pobiera w 
sprawach dotyczących gospodarstw o obszar7e: 
od 50 - 100 ha 20 zł. 
od 100 - 250 ha 40 zł. 
od 250 - 500 ha 60 zł. 
od 500 -- 750 ha 80 zł. 
od 750 - 1000 ha 120 zł. 
od 1000 - 2500 ha 160 zł. 
ponad 2500 ha 240 zł.  2. 
Za wydanie opinii o wartości gospodarstwa 
wiejskiego lub o majątku dzierżawcy, opracowa- 
nej na podstawie szacunku, dokonanego na mieJ- 
scu, Wojewódzkie Biuro pobiera opłatę, jak w 

 l, a ponadto opłatę za każdy hektar ziemi da- 
nego gospodarstwa, w wysokości zł. 0,50.  3. 
Za wydanie opinii o wartości i dochodowo- 
ści gospodarstwa wiejskiego, opracowanej: 
1) kameralnie pobiera Wojewódzkie Biuro 
opłatę wymienioną w 
 l podwyższoną o 50%. 
2) po przeprowadzeniu szacunku na miejscu 
pobiera zaś opłatę, określoną według stawek, 
wymienionych w 
 2 niniejszego zarządzenia, 
podwyższoną o 50%.  4. 
Zarządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 
ogłoszenia. 


Wojewoda: 
w z.: 
(-) Dr. Saloni 
Wicewojewoda. 


4. 


Urząd Wojewódzki Śląski 
Wydział Prezydjalny. 
Nr. Pr. 10/12. Katowice, dnia 27 listopada 1935 r. 
Do 
Panów Starostów '(wszystkich), 
.. Dyrektorów Policji W Bielsku, 
Katowicach i Chorzowie, 
" Burmistrzów miast Bielska, 
Katowic i Chorzowa 
w sprawie zmian w Okręgach kompetencli tery- 
torialnej konsulatów belgijskich w Lodzl I Kra- 
kowie. 


Urząd Wojewódzki zawiadamia, że Okręgi 
kompetencji terytorjalnej konsulatów belgijskich 
w Łodzi i Krakowi
 uległy następującym zmia- 
nom: 
Konsulatowi BelgiJskiemu w Lodzi podlega 
terytorjalnie województwo łódzkie i kieleckie 
z wyjątkiem powiatu zawierciańskiego, olkuskie- 
go i będzińskiego i miasta Sosnowca. 
Konsulatowi BelgiJskiemu w Katowicach 
podlega - województwo krakowskie, śląskie i 
powiaty: zawierciański, olkuski i będziński wraz 
z miastem Sosnowiec województwa kieleckiego. 
Za Woj'ewodę: 
(-) Dr. Kostka 
Naczelnik Wydziału.
		

/cza4407-1935-44-0003_0001.djvu

			Nr. 44 


Gazeta Urzędowa Wojew. Sląskiego 


475 


5. 
Urząd Wojewódzki 
ląski 
Wydział Przemysłu i Handlu. 
Nr.: PH. 154. Katowice, dnia 4. grudnia 1935 r. 


KOMUNIKAT 


w sprawie wskaźnika drożyźnianego. 
Komisja Parytetyczn.a do ustalania wskaźnika 
drożyźnianego ustaliła na pcsiedzeniu w dniu 
3 grudnia 1935 r. następujące zmiany w kosztach 
utrzymania rodziny pracowniczej od dnia 31 paź- 
dziernika 1935 r. do dnia 30. listopada 1935 r. 


A. Suma Imsztów wyżywienia, oświetlenia, opału 
i mieszkania: 
w dniu 30 listopada 1935 r. 
w dniu 31 października 1935 r. 


126,55 zł. 
124,65 zł. 


1,90 zł. 


czyli zwyżka 1,52%. 


B. Suma kosztów odzieży, bielizny 
bez zmiany. 
C. Łączne Imszta utrzymania 
w dniu 30 listopada 1935 r. 
w dniu 31 października 1935 r. 


I obuwia: 


(A i B): 
148,37 zł. 
-'. 146,47 zł. 


1,90 zł. 


czyli zwyżka 1.30%. 
A. Suma Imsztów wyżYwienia, oświetlenia. opału 
i mieszka"1ia: 


. .... ,." = uD - ...; 
- "'" 
I =o "'" 
=
 =
= 
........= -...."'" 
=- -;;:!! -= ...- 
Przedmiot --;::; .. g
si -= 
Norma ""== =s -=.-: .... . 
-c=- ... c=_ 
ci. -= a::siE= -= 
== . ...
 . ...
 . 
...3 =.!2.;;; :;=-a;; =S-go""..) ==-
 
= ... .... ... = ... .... ... 
l I Chleb żytni . . I 
47 kg 0,30 14,10 0,30 1 14 ,10 
2 Mąka żytnia. . 4 " 0,28 1,12 0,28 1,12 
3 Krupy, grysik, 
ka
za, strączk. II n 0,80 8,80 0,80 8,80 
4 Kartofle. . _ . 70 n 0,08 5,60 0,08 5,60 
5 Warzywa . 15 n 0,30 4,50 0,30 4,50 
6 Wołowina. 2,5 " 1,60 4,00 1,60 4,00 
7 Wieprzowina 0,5 .. 1,80 0,90 1,60 0,80 
8 1 Słonina wędz. . 1,5 " 2,60 3,90 2,40 3,60 
9, Margaryna . . 1,5 n 2,80 4,20 2.80 420 
10 1 Masło. . . . . 1,5 " 3,80 5,70 3,40 5,10 
I l Smalec wieprz. 1,5 n 2,80 4,20 2,60 3,QO 
]21 Śledzie solone. l n 0,10 1,00 0,10 1,00 
13, Wątłusz (zastęp. 
wOłQwinę) . . 1,5 n 1,07 1.07 
14 Owoce suszone 3 " 2,50 7,50 3,60 1 10 ,80 
15 1 Ser krowi. . . 1,75 n 1,00 1,75 1,00 1,75 
16' Mleko niezbier. 28 litr. 0,26 7,28 0,26 7,28 
17 Cukier 3,5 kg 1,26 4,41 1,26 4,41 
Ul Jaja . . . . . 10 szi. 0,11 1,10 0,10 1,00 
19 Węgiel kamien. 2 ctr. 1.72 3,44 1,72 3.44 
O Gaz do kuchni. 15 mB 0,35 5.25 0,35 5,25 
l Gaz do oświetl. 7,5 n 0,35 2,63 0,35 2,63 
2 Elektryczność . 2,5 kwg. 0,58 1,45 0,58 1,45 
3 1 Mieszkanie . . 2 pokoje 
z kuchnią 30,75 30,75 


2 
2 
2 
2 


A. Suma kosztów wyżYwienia. oświetlenia, 
i mieszkania: 
w dniu 30 listopada 1935 r. 
w dniu 31 października 1935 r. 


opału 


126,55 zł. 
124,65 zł. 


1,90 zl. 


czyli zwyżka 1,52%. 
B. Suma kosztów odzieży, bielizny obuwia: 
bez zmiany. 
C. Łączne koszta utrzymania (A i B): 
w dniu 30 listopada 1935 r. 148,37 zł. 
w dniu 31 października 1935 r. 146,47 zł. 


1,90 zł. 


czyli zwyżka 1,30%. 
Z a Woj e w o d ę: 
(-) Dr. Kulczycki Julian, 
Referendarz. 


6. 
OGLOSZENIF 
Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego 
o uzupełnieniu Komisarycznego Wydzialu Po- 
wiatowego w Katowicach. 
Pan Wojewoda Śląski postanowieniem z dnia 
25 listopada 1935 r. zwolnił na własną prośbę 
p. Inż. Antoniego Rzepkę emer. dyr. hut. ze sta- 
nowiska członka Komisarycznego \Vydzia{u Po- 
wiatowego w Katowicach i zamianowal na jego 
miejsc
 p. Feliksa Rogackiego, urzędnika pry- 
w8.tnego w Wełnowcu, w miejsce zaś śp. Emila 
Caspari'ego radcy miejskiego z Mysłowic 
Brunona Brzoskowskiego z Małej Dąbrówki. 
Urząd Wojewódzki Słąski Nr. Sm. 9/3/3. 


!(' 


7. 
OGŁOSZENIE 
Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego 
o mianowaniu urzędnika stanu cywilnego na 
okręg Woszczyce pow. PSZczYllskiego. 
WOjewoda Śląski zarządzeniem z dnia 25 li- 
stopada 1935 r. Nr. A. I. 42-e-8 zamianował Jó- 
zefa Suchowskiego urzędnikiem stanu cywilnego 
na okręg Woszczyce, powiatu PSZCZYllskiego, 
a równocześnie odwołał z tego stanowiska Lud- 
wika Mańkę. 
Urząd Wojewódzki Sląski Nr. A. I. 42-e/8. 


OGŁOSZENIE 
Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego 
o mianowaniu zastępcy urzędnika stanu Cy",U- 
nego na okręg Lasowice pow. lubłinieckiego. 
Wojewoda Śląski zarządzeniem z dnia 29 li- 
stopada 1935 r. Nr. A. I. 42-f-4 zamianował Sta- 
nisława Musioła zastępcą urzędnika stanu cywil-
		

/cza4407-1935-44-0004_0001.djvu

			476 


Gazeta Urzędowa Wojew. Sląskiego 


Nr. 44 


nego na okręg Lasowice, powiatu lubIinieckiego, 
a odwołał zarazem z tego stanowiska Emanuela 
Woźnicę. 
Urząd Wojewódzki Śląski Nr. A. I 42-f/4. 


8. 
STAROSTWO RYBNICKIE. 
Nr. W. 15/10. Rybnik, ,dnia 19. listopada 193'5 r. 


OGŁOSZENIE 
STAROSTY RYBNICKIEGO 
w sprawie listy 'kolejności osób obowiązanych do do- 
starczenia środków przewozowych na rzecz wojska 
w czasie pokoiu. 
Na zasadzie postanowień 

 4 i 8 Rozp. Min. Spr. 
Wewn. i Wojsk{)wych z dnia 29. lipca 1930 r. (Dz. U. 
R. P. Nr. 58, 'poz. 470), podaję do powszechnej wiado- 
mości listę kolejności posiadaczy PQjazdów mechanicz- 
nych, na których w myśl rozporządzenia Prezydenta 
R. P. z dnia 12. XI. 1927 r. (Dz. U. R. iP. Nr. 102, ;poz. 
883), ciąży obowiązek d-ostarczenia środków przewo- 
zowych na rzecz wojska w czasie ,pokoju na rok 1936. 
Obowiązek świadczenia pojazdów mechanicznyc lJ 
polega na dostarczeniu środków przewo()zowych wraz 
z niezbędną obsługą, zdolną do ich pro()wadzenia oQfaz 
zdolne mi do użytku częściami zapasowemi i narzę- 
dziami reparacyjnemi, zabieranemi zwykle w normalną 
podróż jak również z zapasem środlków pędnych 
i smarów w Uości p01rzebnej d-o wykonania śwIad- 
czeń. 
Obsługa winna przez czas świadczeń utrzymy- 
wać w stanie zdolnym do uży.tku nie tylko sam środek 
przewozowy, lecz i wszystkie jego zapasowe części. 
K{)szt utrzymania środka przeWlozowe'g,Q w stanie 
zdolnym do użytku tudzież wyżywienie obsługi przez 
czas trwania obowiązku świadczenia obciąża o()sobę 
obowiązaną do dostarczenia śro.dka przewozowego. 


A. Samochody osobowe. 
L. p. Nazwisko MieJscowość, Ilość 
i Imię ulica, nr. domu pojazdów 
\. Kafka Wilhelm, Rydllłtowy, Dworcowa 13 - 1 
2. Jo()jko Eugenjusz, Ry,bnik, Sobieskiego 3 - l 
3. F-a Niesler Augustyn, Wodzisław, .Rynek I - l 
4. F-a MiilIer Zygfryd, browar, Rybnik, ulica Zam- 
kowa 2 - 2 
5. Grodo()ń Józef, Godów - l 
6. F-a Baron i Flieger, Pszów, W:odzislawska 18 - 1 
7. Kaisig Hugon, Czerwionka - 2 
8. Ska tuła Franciszek, Czerwionka - l 
9. Lassek Elfryda, Kleszczów. 1. d. 7 - l 
10. Kowalska Borentyna, Radlin - l 
11. Ks. Schnalke Franciszek, Wodzisław - l 
12. Kur,pisz Edmund, Wodzislaw, Korfantego 23 1 
13. Sucker Józef, Pszów, Piłsudskiego 24 - 1 
14. Flak Pawel, Wodzisław, Raciborska 19 - I 
15. Maciejek Walenty, fiszów, Wodzisławska - l 
16. Abrahamczyk Edward, Rybnik, ulica Piłsuds- 
,kieg,o 12 - 2 
17. Dr. KapUza Paweł, Rybnik, HaHera 12 - 1 
18. Kłyk Rajmund, Szczygł()wice, l. d. 32 - 1 


19. Mańka Józef, Rybn
k, Sobieskiego 14 - 
20. Sikorvwa Paulina, Pstrążna, dwór - I 
21. Ernst Maksymi1jan, Rybnik, Kościuszki 58 
22. Zurkowa Marja, Ry.bni:k, Rudzka 3 - l 
23. Rybnickie Gwarectwo Węgl{)we Katowice, .Ra- 
dlin, k{)p. Ema - 3 
24. 
cientek Jan, Rybnik, Star.ostwo - l. 
25. Mańka Paweł, Rybnik, Mikołaja Reja 7 - I. 
26. Kajzerek Franciszek, Rybnik, Swierklańska 13 - l 
27. Kajzerek Józef, Rybnik, Swierldańska 13 - t. 
28. Rybnicka Fabryka Maszyn, Rybnik - t. 
29. Nacz. Dyrekcja Kopalń i Hut Kró1.-Laura S. A., 
Kato()wice, Czerwionka, K{)p. Dębieńsko - 1. 
30. Witczak Mikołaj, Jastrzębie Zdrój, - l. 
31. W,aleczek Jan, Knurów, Sokoła 2 - I. 
32. Inż. Cze'chowic:z Wincenty, Rydułto()wy, Leona 7 
- l. 
33. Czerny JuUa, Rydultowy, - l. 
34. Urbanik Józef, Rybnik, Chwalowicka ] - l. 
35. Kubeczko()wa Anna, Skrbeńsko Gołk., l. d. 151-1 
36. Babisz Szymon, Czerwionka, CzuchoW'ska 14 - l 
37. Piechota Józef, RybnIk, Piasta 41 - 1. 
38. Wyslucha Pawel, W{)Idzisław, Dr. Mielęckiego 
Nr. 9 - 1. 
39. Piperek Emma, Czuchów - l. 
40. Dr. Mende Łucjan, Wodzisław, Plac '\Vio-looścl 
Nr. 2 - 1. 
41. Wieczorek Reinhold, pQpielów - 1. 
42. Dr. KrY'gier Józef, Swiętochłowice Żory, Fa- 
brycz'tla 10 - l. 
43. Czaja Konrad, Rybnik, Raciborska 4 _ l. 
44. Czernickie To()w. Węgl. SP. Akc., Niewiadom, 
Kop. Hoym - 2. 
45. PawIik Czesława, Rydułtowy, Dworcowa 2:7 - 1 
46. Piechoczek Ludwik, Rybnik, Gliwicka 3 - I. 
47. Pr-okop Wilhelm, Wodzisław, Dworcowa 9 - I. 
48. Grzoll'ka Józef, WHcza Dolna, dwór - 1. 
49. inż. Urbańczyk Józef, Pszów, k,o'p. Anna, - I. 
50. Klimek Ferdynand, Rybnik, -Raciborska 33 - 1. 
51. Dr. Gf;owh1ski Mieczyslaw, Rybnik, Korfantego 
Nr. 6 - 1. 
52. Nowa{:ka Jo()anna, Knurów, dwór, - I. 
53. Dr. Biały Feliks, Rybnik, 3 Maja 11 - 1. 
54. Leja Roman, Rybnik, Dr. Grażyńskiego - 1. 
55. Gittner Jan, Rybnik, Miarki 3 - I. 
56. inż. Malinowski WIad., Rybnik, Dr. Grażyńskle- 
go() 14 - 1. 
57. SobUk Ka-rol, Rybnik, 3 Maja 7 - 1. 
58. K,opiec Wiktor, Rybnik, 'Wod:zisrawska 2 - Z. 
59. Jezusek Augustyn, Bogunice - l. 
60. Kunisz Herman, Rybnik U, Przemysłowa 2 - 1. 
61. Kaczmarczyk Z.ofja, Radlin, Korfantego 33 _ I. 
62. Dr. Karolczak Bronisław, Ż{)ry, Szeptyakiego 13 
-1. 
63. Piotrowski Antoni, Gotartowice, dwór, _ 1. 
64. Bieniek Marta, RYdułtowy, Dworcowa 58 - I. 
065. Ohrzal Justyna, Ry.dułt{)wy, DvlJorcowa 29 - 1. 
66. Klimek Emanuel, Pszów, 3 Maja - 1. 
67. Pieczka Leon, No()wa Wieś-Rybnik, Jankowicka 
Nr. 8 - 1. 
68. Rybnickie Gware	
			

/cza4407-1935-44-0005_0001.djvu

			Nr. 44 


Gazeta Urzędowa Woj ew. Sląskiego 


477 


70. Rojek K'onrad, Radlin, Wiejska Z-l 
71. F-a ,;Walbo", SP. z ogr. ;p. Katowice - Rybnik, 
Gimnazjalna 25 - 1. 
72. Kar'iusz Rud{)lf, Wodzisław, 
rednia 2 - 1. 
73. Dziwoki Franciszek, Radlin, kol. BiertułtO'W'y - 1. 
74. Teubner Paweł, Bogusz.owice, Szyby Jankowi- 
ce - 1. 
75. Kwiato()ń Józef, Wodzisław, Wałowa 2 - 1. 
76. Witosz Paweł, 'Wodzisław, Wałowa 1 - 1. 
77. Dr. Łytko()wski Stefan, lory, Drzewna 28 - l. 
78. Musiolik Alfred, Rybnik, Raciborska 19 - 1. 
79. Klockiewicz Jerzy, Wod.zisław, P. Wolności 1-1 
80. "Lignoza" SP. Akc., Sz'czyglowice, Kol. Kry- 
watd, - 3. 
81. Ryb. Gwar. WęgI. Katowice, Niedobczyce, 
Kop. Roemer - l. 
82. GDi!dmann Henryk, Marusze, - t. 
83. Katowicka SP. Akc. dla Górnictwa i Hutnictwa, 
Huta "Silesia", Rybnik, Parus,zowiec - 1. 
84. Siknra ]. F., Wodzisław, Dworcorwa 13 - 1. 
85. Szulc Robert, Pszów - 1. 
86. Tomala Marja, Wodzisław, Rynek 17 - 2. 
87. Nocoń Wacława, 2ory, Rynek 24 - t. 
88. Gliwicki Franc., Ry.dułtowy, .Dworcowa 15 - t. 
89. Filipkowa Marja, W,od,zisław, Bogumińska - 1- 
90. Kamyczek Wojdech, Rybnik, Chwalo'Wiaka l - 1 
91. Placzek Józef, Zhytkowo, Rybnik, KoQffa'ntego II 
-t. 
92. Dr. Typrowicz Stanisław, Jastrzębie Zdr., - l. 
93. Kulig Stefan, Kobyla - 1. 
94. Frydo()wa Marja, Dzimierz, dwór - t. 
95. Koksownia kop. Ema, Radlin, k.orp. Ema - 1. 
96. Sobczyk Jerzy, Rybnik, Rynek 13 - 1. 
97. Ks. iPalarczyk Fr., Radlin, Ko()I. Biertułtowy - 1. 
98. Mielimonka AugustYl1, ly.tna - t. 
99. Richter Maksymiljan, Rybnik, Hallera 26 - 2. 
100. Pordzig Zygf.ryd, Wlodzisław, Watowa l - t. 
101. Niedziela Walenty, Niedobczyce - I. 
102. Rosoł Józef, Rybnik, Mikołowska 83 - 2. 
103. Latocha Ignacy, Przyszowice, Gliwicka l - t. 
104. Dr. WisloW5ki Edward, Rybnik, Mlko()łowska 
Nr. 130 - 1. 
105. lurkowa Róża, Rybnik, Rud,zka 5 - t. 
ł06. Pietruszkowa Aniela, Brzezle n/O., - 1. 
107. Połomski Józef, Ryduttowy - 1. 
108. Jelocha Wiktoif, Pszów - t. 
109. Spie!vogel Hdena, Boguszowi'ce - I. 
110. iProko()p Wilhelm, Wlod,zisław, Rynek 11 - l. 
III. Gawełczyk Wiktor, Jastrzębie D., - t. 
112. F-a M. Adler i Pan{)wski, SP. Akc., lory, Ryb- 
nicka 4 - I. 
1l3. Cwik Wincenty, Wodzisław, - 1. 
114. Dr. Tumułka Józef, W:Odlzisław, Waf.owa 49 - l. 
115. inż. Klehert Edward, Czerwionka - t. 
116. Seget Alojzy, Lubomia - l. 
117. Kamyczek Ludwik, Rybnik, P. Wvlności 17 - I. 
118. Mańka Paweł, Wodzisław, Pitsud5kieg,o 6 - 1. 
119. Wolski Franciszek, Rybnik, - 1. 
120. Grychnik Alojzy, KokoS'zyce - t. 
121. Justin v,on Kom, Przyszowice - t. 
122. Grzesik Antnni, Rybnik, Strzelecka 9 - l. 
123. Rospenk Teofil, Rybnik, Sobieskiego 38 - l. 
124. Wyleżych Edward, Rybnik, - l. 


125. Ks. Reginek Tomasz, Rybnik, Gliwicka 13 - l. 
126. Gojowczyk Olga, Rybnik, Gimnazjalna 27 - l. 
127. 'Wiol.ski Wikto()r, Rybnik, Zamkowa 5 - l. 
128. Ks. Kno()sala Miko()'łaj, Pszów, probostwo. - l. 
129. Szewczyk Edward, Czerwionka, Kościuszki l - l 
130. Po()lok Józef, Stanowice, l. d. 27 - l. 
131. F-a NoW'ak Emanuel, Wodzisław, Rynek 10 - l. 
132. Amerykański Młyn Parowy, - Żory, Rybnicka 
Nr. 10 - l. 
133. Wojtala J.an, Wodzisław, Star. Wodzisławska 
Nr. 2 - I. 
134. Dr. Dadac;zyński M. j., Rydult{)wy - 1. 
135. Kieczka KarnI, lory, Górna - l. 
136. P.olok Franciszek, Żory, Rynek 4 - l. 
137. Dr. Pawelec AJ.ojzy, Wodzisław, Lecznica Brac- 
k.a - l. 
138. Kutz Franciszek, lory, Dw.nroo,wa 8 - 2. 
139. Jank{)wski Zygmunt, W,ndzisław, Rybnicka 2 - l 
140. Knapek Wincenty, Rybnik, PI. Wolności - l. 
141. inż. Wierzbowski Ko()nrad, Knurów, Dworc'owa-l 
142. Bytomski Franciszek, Leszczyny, Główna 152 - l 
143. Rduch Gertruda, W;odzisław, Korlantego 4 - l. 
144. Grolik Wincenty, Czerwi,onka, Furgoła 91 - l. 
145. Marcelanik Wikłor, Rybnik, Hutnicza 16b - 1. 
]46. Mateja Alfred, Gieraltowice, - 1. 
147. Inż. Tucholka Józef, Rydułtowy - l. 
148. Inż. Alb:rycht Tadeusz, Bogusznwice, Szyby Jan- 
kowice, - l. 
149. Polskie Kopalnie Skarbowe ChoQfz6w-Knurów, 
kop. Piotra i Pawła - 1. 
150. inż. RowiI1ski Anto()ni, Knurów, Dwor.cowa 2 - I 
151. Bartorz Marta, Knurów, Kościelna 20 - 1. 
152. Dr. Prok01J Ernest, Wodzisław, Rynek 11 - l. 
] 53. Inż. Dy}ewski Stan.. Rybnik, Raciborska 46 l. 
154. Inż. GDttfried Roman, Chwałowice - 1. 
155. Kwiatoń Ado()lf, Niedobczyce, - l. 
156. Grahmayer Hildegarda, Rybnik, Sobieskiego 22-1 
157. Piecho(),cka Marja, Rybnik, Na Górze 4a - 1. 
158. Władarz Franciszek, Marklowice n, - l. 
159. Strauss Rudolf, Rybnik, Po-cztowa 6 - I. 
] 60. Baner1 Karol, Rybnik, Rud'zka 21 - 1. 
161. Szraj Alojzy, Jastrzębie G., - 1. 
162. Inż. Hryniewiecki Addlf, Rybnik, Mikolo()wska 
Nr. 49, - 1. 
163. inż. Luciów Ludwik, Rydułt.owy, kol. Radliko- 
wiec - 1. 
164. Szymura Ery,k, Rybnik, K-orfantego 2 - l. 
165. Sebisch Wilhelm, Rybnik, Halle-ra 28 - l. 
166. Rittau Maksymilian, Gierattowice, Sobieskiego 
Nr. l - 1. 
168. Gorylow'a Marta, Wełnowiec - Wlodzisław, Pia- 
sk{)wa 9 - 1. 
169. Dr. Re
inek Jan, Golejów - l. 
170. inż. Leszczyńs.ki Jan, Czerwio()nka, Czuchowska 
Nr. 14 - l. 
171. Pielorz Józef, Chwa1owice, I. d. 23 - l. 
172. Amerykański Młyn Pawwy K. Schitk;o i Fr. Kutz, 
Wodzisław - l. 
173. MiKo()łajec Józef, Osiny - 1. 
174. Masna Gertruda, Ro()gów - I. 
175. Kubka Józef, Wodzislaw, Staro. - 'Wodzisław'ska 
Nr. 12 - l. 
176. Dr. Parywk Józef, Rybnik, Raciborska 39 - 1.
		

/cza4407-1935-44-0006_0001.djvu

			478 


Gazeta Urzędowa Wojew. 
ląskiego 


Nr. 44 


177. Waw:rzyńczyk Augustyn, Syrynja, kol. Grab6w- 
ka - 1. 
178. iPolok Wilhelm, Żory, Rynek 4 - l. 
179. Ryszka Teodo()r, Pszów, Wodzisławska 27 - 1. 
180. Ziedek Maksymiljan, Jastrzębie G., 
 1. 
181. Seeman Franciszek, Rybnik, Ko()lejowa 14a - l. 
182. Rybn. Gwar. 'Węgl, Kaio()wice - Rydułtowy, Ra- 
ciborska 13 - l. 
183. Dubiel Herbert, Czerwionka, Czuchowska 12 - l 
184. Ryba Marja, Rybnik, Korfantego 5 - 1. 
185. Spółdzielnia Rolnik, Rybnik, Jankowkka 8 - l. 
186. Kominek Szymon, Radlin, Wodzisławska 4 - l. 
187. Ks. Burger Karoł, Gaszo'Wice, pmbostwo - l. 


B. Samochody półciężarowe: 
1. MulIer Zygfryd, browar, Rybnik, Zamkowa 3 - 2 
2. Rybnickie Gwarectwo Węglowe Katowice, Ra- 
dlin, kopalnia Ema - l 
3. Ohrzal Wilhelm, RydułtQwy, Dworcowa 29 - l 
4. Fa. Salus Fabr. skór, Rybnik, Raciborska 8 - l 
5. Szauder Jadwiga, Rybnik, Piłsudskiego 11 - 1 
6. Gliwicki Jan, Rydułtowy - 1 
7. Jung Fryderyk, Niewiadom - l 
8. Rybnickie Gwarectwo Węgl. Katowice - Pszów, 
kopalnia Anna - l 
9. Mura Ignacy, Rybnik, Raciborska 11 - 2 
10. Soblik Karol, Rybnik, 3. Maja 7 - l 
11. Adamiec Marja, Niedo()bczyce - l 
12. Kruczek Józef, 'Wodzisław, Mała 3 - 1 
13. Amerykański Młyn Parowy Sitko i Kutz, W odzi- 
sław - l 
14. Mazurek Jerzy, Wodzisław, Dworcowa 17 - l 
15. Sobczyk Jerzy, Rybnik, Rynek 1
 .. 1 
16. Bracia Jojko. Rybnik, Snbieskiegn 4 - l 
17. Gartz Alfred, Rybnik, Piłsudskiego 17 - 1 
18. S'ladky Herman, Rybnik, Rynek 16 - 1 
19. Naczelna Dyrekcja Zjednoczonych Kopalń i Hut 
Król. i Laura, Czerwj.onka, Kap. Dębieńsko - l 
20. Opiołka Augustyn, Czuchów - 1 
21. Dobczyk Wikto()rja. Żory, Piaskowa 3 - 1 
22. Sobczyk Ryszard, Rybni,k, Rynek 1 - 1 
23. SzajeTOwa Małka, Rybnik, Sobieskiego 7 - 1 


c. Samochody ciężarowe. 
1. Dziura Franciszek, Rybnik, PiłsudskIego 23 - 
2. M. AdIer i Panowski, Żory, Rybnicka 8 - 1 
3. Wałach Paweł, .osiny - 1 
4. ,.Lignoza" SP. Akc., Szczygłowice, K{)lonja Kry- 
wald - l 
5. Fa. Raiffeisen KatOlwice, - Belk, dwór - 
6. Piechaczek Teod,or, Les
zczyny - l 
7. Popela Al,ojzy, Radlin, kopallJ1ia Ema - 1 
8. Katowicka S. A. Huta Silesia, Rybnik, Paruszo- 
wiec - l 
9. Pieczka Leon, Rybnik, J ankow1cka 
..- Z 
to. Ho()seman Karol, Rybnik, Damrota 26 - 1 
I l. MiHler Zygfryd, bmw ar, Rybnik, Zamkowa 3 - 1 
J2. Niesler "'lIgustyn. \Vbdzisław, Rynek - l 
J3. Kpnopek Augustyn. Wodzisław, Korfant. 22 - l 
t 4. Sodoman Maksymiljan, Rybnik, Młyńska 4 - l 
!,r;. Rybnickie Gwarectwo Węgl. Katowice. Radlin, 
1<;-opaln/a Ema - 1 


16. Czernickie Towarzystwo Węglowe, Niewiadom. 
kopalnia Ho()ym - l 
17. Nry, Szeptyckiego 7 - l 
33. Musioł Florian, Wielopole - 1 
34. Bohm Kurt, Rybnik, Rynek 8 - I 
35. Rduch Ryszard, Wodzisław, Radlińska 7 - 1 
36. Grzybek Józef, Międzyrzecze Baral1'D-wice dwór 
-1 
37. Jelocha Wiktor ,Pszów - I 
38. Kaszny Jan. Wodlzisław, .Rybnicka 5 - 1 
39. Domogała Walenty, ROlgotnia - 1 
40. Wolnik Wikto()r, Rybnik, Piasta 27 - l 
41. Piperek Józef. Rydułtowy, Krzyżkowska 12 - 1
		

/cza4407-1935-44-0007_0001.djvu

			Nr. 44 


Gazeta Urzędowa Woj ew. 
ląskiego 


479 


42. Musioł AJfons, Golejów - 1 
43. Sikora J. F. Wodzisław, Dworcowa 10 - 1 
44. Neumann Jan, Czuchów - l 
45. Wyciśl{)k Michał, Żory, Szewka 11 - 1 
45. Mańka Paweł, Wodzisław, Piłsudskiego - 1 
47. Mazur Jan, Leszczyny, 1. d. 114 a. - 1 
48. Frank Ryszard, Czerwionka, Purgoła 35 - 
'19. 
owal Michał, Rybnik, Racibor,ska 28 - l 
50. Ro.!!sa Teresa, Pszów, Wodz,jsławska - 1 
51. Sobik Wilhelm, Radlin, 
w. Jana 11 - 1 
52. Bystroń Wilhelm, 'Wodzisław, Korfantego 22 - 
53. Hanusek Alojzy, Niedobczyce, kol. Wrzosy - 
54. Schewior Reinhold, Gorzyce - l 
55. Pigura Kar,o.l, Rydułto()wy, Raciborska 43 - 1 
56. Dzida Apolo()njusz, Rybnik, Korfantego 9 - 1 
57. Hałacz Juljusz, Syrynja, kol. Grabówka - 1 
58. Koładziejczyk Paweł, Dębieńska Wielkie - l 
59. Zgrzebniok Antoni, Rybnik, Wodzisławska 44 - 1 
60. Mielimonka EgolJ1, Rybnik, Sobieskiego 5 - 1 
61. Janota Józef, Knurów, Dworcowa 13 - l 
62. Tmnala Wilhelm, Olza - l 
63. Moczygemba Augustyn, Rybnik, Hal1era 11 - 1 
64. Kojzar Józef, Rybnik, Piłsudskiego 24 - 
65. Syrek Emanuel, ZwoTI'owice - l 
66. P:xprvtny Maksymiljan. Rybnik. Polna 3 l 
67. MachOoczek Wilhelm, Rybnik, Wolności 11 l 
68. Ciaćma Jan, Czerwionka, Graniczna 10 - l 
69. Nogły Józef, Bujaków - I 
70. Pradelok Ignacy, Pszów, Szkoła powsz. - t 
71. Szroer Robert, Brzezie n/O. - l 
72. Kochan Józef, Rybnik, ZakI. Psychjatr. 4 - l 
73. Cnota Alojzy, Jastrzębie Górne - l 
74. Ooiepka A'utoni, Rydułto()wy - l 
7:;. Inż. Witaszek Lech, Radlin, IvOlp. Ema - l 
'i6. Kubka Józef, Wodzisław, S1. 'WodzIsI. 12 - 
77. }onderko BolesłaW, Orzepowice - l 
78. Pajkis Ludwik, Rybnik, Chwalowkka 110 - 1 
79. Tytko KO()'I1stanty, Pszów - l 
80. Rusniak Pranciszek, Pszów, Wo()dzisławs. 48 - 
81. Heintze Walter, S'Zczygł{)wiee - l 
82. Godziek Ludwik, Rybnik. Sobieskiegv 10 - l 
83. Kostka Paweł. Rybnik, Na Górze 4 - l 
84. Melc Rafał, Pszów II - l 
P5. Prefetta Jan, Radlin - 1 
86. Strzoda Paweł, Żory - Górna 1 - l 

7. Rduch Wilhelm, Radlin II - 1 
88. "Rolnik" Spółka Roln.-Handlowa, Rybnik, Janko- 
wicka 8 - I 
89. Czerwiński Alojzy, Golejów - 1 
90. Le:piarczyk Roman, Szczerbiee - l 
91. Fa. Niesler Augustyn, Wodzisław, Rynek - l 
92. BeUak Paweł, Paniówki, L d. 46 - 1 
93. Filius Antoni, Wodzisław, Dr. Styczyńsk. 1 - l 
94. Riehter Maksymiljan, Rybnik, HaHera 26 - l 
93. Reginek Karol, Wilcza Górna, Szkoła pow. - 
96. Motyka Alojzy, Czerwionka, Purgoła l - 1 
97. Piskowski Maksymiljan, Łyski - 1 
98. Panczek Karol, Gierałtowi'ce, Sobieskiego - 1 
99. RybnIcki Ha:ndel Żelaza SP. Akc., Rybnik! So- 
bieskiego 15 - l 
100. Margała F1{)rjan, Rybnik, 3. Maja 23 - l 
101. Szymura Wiktor, Niedobczyce,kol. Roemera - l 
102. ProckóWina Marta, Rybnik, Zakład Psychj. - 1 


103. 
104. 
105. 


Miltler Karol, Czerwianka, Purgoła 44 - 2 
Nardeli Edward, Rybnik, Kościuszki 11 - l 
Deutscher V,o']ksbund Katowiee - Rybnik, Młyń- 
ska 23 - 1 
Wolski Franciszek, Rybnik, Zamko()wa 5 - I 
Spyra Wilhelm, Knurów, Kościelna 56 - 1 
Piala Paweł, Rybnik, Sobieskiego 7 - I 
Nowalk Emanuel, W'Odzisław, Rynek 10 - l 
Dubiel Jerzy, Wo()dzisław, ,Rynek - 1 
Draga Henryk, Bełk, Główna 79 - l 
Dziechcza'rczyk Ryszard, Czuchów - 1 
Ks. Micz'ka Józef. Jankowice ryb. - 1 
Wyrobek Józej, Żory, Rynek 211 - 1 
Pa. J. Stęchły i Fr. Tatarczyk. Wodzisła:w. Ry- 
nek 9 - l 
Mi1ik Rudolf, Pszów, Ks. Skwary 18 - l 
Nowara Herman, Bełk - l 
Gruszka Augustyn, Żory, Pszczyńska 4 - 
BarDn Ludwik, Kleszczów - 1 
Ludwik Aleksander, Żory, Dr'zewna 16 - l 
Bartecki Maksy.miljan, Żory, Drzewna 9 
Wilk Władysław, Rybnik, Wiejska 3 - I 
KJępa Edward, Żory, Dwmcowa 3 - I 
Prauhs WHhelm, Rybnik, Raciborska 15 - 
Janosz Paweł, Pszów, Konopnickiej l - 1 
Ks. Ho()jka Paweł, Rybnik, K,rótka 7 - l 
Kriiger Władysl., Czerwionka, Kościuszki 5 - 1 
Tward'o-ch Bernard, Buja(ów, Wiejska BO - 
Bober Kam}, Rybnik, Słoneczna 16 b. - 1 
Cieplak Ro()ma:n, Żory, Mikołowska 19 - I 
;Miera Karol, Ocho
ec - l 
Siwy Gustaw, Boguszowice - l 
Fa. E. Sykes i Ska W'arszawa, Wo()dzisław, Wa- 
łowa 39 - l 
Bober Ludwik II, Rybnik, Zebrzydowska 78a - l 
,K,olWalska Marta, Ryd,ułtowy, DWlOToowa 69 - 1 
Wodok Wilhelm, Rybnik, Rudzka 9 - 1 
Bogacz Euge'njusz. Czerwionka, Pocha 12 - 
Żel
wski Józef, Rybnik, Piasta 23 - 1 
Górecki Zygfryd, Szczygłowice, I. d. 22 - l 
"[,kocz Alfons, Rybnik, HalIe'ra 22 - l 
Bystroń \Vilhelm, Wodzisław, Korfantego 22 - 1 
Danecki Stanisław, Żory, Miarki 19 - l 
C7-ogała 'Wilhelm, Piece - I 
Chruszcz Wilhelm, Żory, Drzewna 18 - I 
Słanina K,onrad, Knurów, Wolno()ści 54 - l 
Jonderko Rajmund, Rybnik, Korfantego 4a - I. 
Owca Józef, Cz,erwionka, Graniczna 9 - I. 
Ks. Tomaszewski Alfons, W;od'z'isła,w, probostwv 
-1. 
Ryszka Engelbert, Radlin I, Mielęckiego 13 - l. 
Kucze,ra Józef, Rybnik, Mik{)łaja Reja 5 - I. 
Łatka Paw;eł, Niewiadom, L d. 21 - l. 
Burek Karol, Brzezie n/O., - I. 
Gałnar Paweł, Niedobczy,ce - l. 
Rzeźniczek Alojzy, Wodz,jsław, Piaski 4 - I. 
Stebel Jan, Żory, Cmentarna 6 - I. 
Rusok Józef, Pszów, Dr. Grażyńskiego 5 - I. 
Jung Jan, Niewi;łdom, Niewiadom - l. 
J. Aronady, Rybnik, Zamk-owa 2 - I. 
Piegjer Alfons, Gorzyce - l. 
Bóhm Kurt, Rybnik, Rynek 8 - l. 


106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 


116. 
117. 
08. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 


134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
;\9. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
156. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160.
		

/cza4407-1935-44-0008_0001.djvu

			480 


Gazeta Urzędowa Wojew. 
ląskiego 


Nr. 44 


161. Wes.o.łelk -Wladysław, Rybnik, Listopadowa 1-1 
162. Heflik Alfred, Sumina, - l. 
163. Ks. Bieżanawski Adam, Jedłownik, Zamek I. 
164. Macioszek Maksymiljan, Szczygłowice - l. 
165. Mo()jżysz Rabert, Knurów, Wilsona 78 - l. 
166. Wrocławski Ru.dolf, Rybnik, Łony 8 - 1. 
167. ROjek Ko()mad, Radlin, Wiejska 17 - 1. 
168. Ks. Lisura Wilhelm, Rydułto()'WY, św. Jacka 1- I 
169. Reinsz Wilhelm, Rybnik, Zakład 1 - 1. 
170. PruszowsM Alfred, Godów - 1. 
171. Konieczny Franciszek, Rydult.Giwy, Radlikowlec 
24 - 1. 
172. Rzezniczek Paweł, Dębieńsko Wielkie - l. 
173. Kowalski Edward. Knurów, Rybnicka 17 - 1. 
174. Pierchała Raman, Rybnik, Wiejska 10 - 1- 
175. Bodz'ioch Wo()jdech, 
wierldany G., - l. 
176. 
niegoń Karal, Szc:zyglowice, 1. d. l5a - 1. 
177. CzYŻ Jan, Rydułtowy, Biertułtowska 15 - 1. 
178. Wiecz,o.rek Pawel, Łyski, t d. 6 - 1. 
179. Reginek Karol, WiJ.cza GÓrna, t d. 26 - l. 
180. Lipka Eryk, Wodzisław, Rynek 6 - l. 
181. POjda Maksymiljan, Wielnpole, I. d. 5 - 1. 
182. Beck Franciszek, Wodzisław, Bracka 6 - 1. 
183. ,inż. Klima Antoni, Rybnik, św. Jana 2 - I. 
184. Ostrzołek Teodor, 
wierklany D. - t. 
]85. Halacz Juljusz, Syrynja, kol. Gra,bówka - 1. 
186. Dylus Maksymiljan, Łyski - I. 
187. F-a A. M. Loewy, nast. StęchłY i W. Tatarczyk, 
Wodzisław, Rynek 9 - 1. 
188. Smołka Leon, Bełsznka, 1. d. 43 - I. 
189. Filec Pio()tr, Rybnik II, kaI. Brzeziny 37 - I. 
190. Dymarz Józef, Szczygłowice. - l. 
191. Kutz Erwin, Wodzisław - I. 
192. Pazamonik Eryk, Pszów, Raciborska - I. 
]93. Piwoń Edyta, Radlin, kol. Biertułtowy - I. 
194. Kuczera Józef, Rybnik, św. Józefa 2 - 1. 
195. Michalski Feliks, Szczygłowice, I. d. 8 - l. 
196. Boguslawski Rudolf, Rybnik, Raciborska l 1. 
197. Dajka Maksymiljan, Gierałtowice - 1. 
198. Winiarczy;k Jan, Ra-dlin, Rymefa 11 - 1. 
199. Kominek Szymon, Radlin, - 1. 
200. Jabłoński Antoni, Rybnik, K,ościuszki 11 - l. 
201. Brauer Lotar, Rybnik, Sobieskiego l l - t. 
202. Smusz Maksymilian, Żory. - 1. 
203. Krajewski Magdalena, Rybnik, Omentarna 28 - l. 
204. Kulpa Izydor, Rybnik, Rynek - l. 
205. F-a E. Sy;kes i S-ka, Warszawa, - Rybnik, 
Raciborska 5 - 1. 
206. Auer Paweł, Ryhnik. Piłsudskiego 28 - l. 
207. Wałach Paweł, Książenice, - I. 
208. Rycman Augustyn, Rogów, - 1. 
209. Sobota Franciszek, Przyszowice, Cierałtowska 
Nr. 21 - 1. 
Przedw ustalonej powyższej kolejności mo()gą oso- 
by zainteresowane wnieść reklama,cje do tut. Staro- 
stwa w przeciągu 2 tyg.odni od dnia agłoszenia listy. 
kalejmości w Gazecie Urzęd,awej Województwa 
lą- 
skiego. 


STAROSTA: 
LIK. w z. (-) Dr. Łukawie,ckl, Wkestawsta. 


STAROSTWO 
Nr. W. 1,c'/2. 


9. 
ŚWIĘTOCHLOW.ICKIE. 

więtorchłowice, dnia 28. JistoP. 1935. 


OGŁOSZENIE. 
STAROSTY ŚWIĘTOCHLOWICKIEGO 
w sprawie listy kolejności osób obowiązanych do do- 
dostarczania środków przewozowych na rzecz wojska 
w czasie pokoju. 


Na zasadzie postanowień 

 4 i 8 rozp. Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Wojsko()wy.ch z dnia 29 lipca 
1930 r. (Dz. Ust. Rz. P. Nr. 58 ;poz. 470) podaję do 
paw,szechnej wiadomo()ści listę kolejl1lo'ści posiadaczy 
pojazdów mechanicznych, na Mórych w myśl rozpo- 
rządzenia Prezydenta R P. z dnia 12. XI. 1927 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 102 poz. 883) ciąży obowiązek dostar- 
czania środków przew1O'zowych na rzeCz w{)jska 
w czasie pokoju na rok 1936. 
Obowiązek świadczenia pojazdów mechanicznych 
polega na ,dostarczeniu środków przewoZoQwych wra!Z 
z nie,zbl;dną obsłul{ą, zd'o1ną d'O ich prowadzenia, oraz 
z zdolnemi do użytku częściami zapasowemi i narzę- 
dziami reperacyjllemi, zabieranemi zwykle w normal- 
ną podróż, jak również z zapasem środków pędnych 
i smarów w ilnści potrzebnej da wykonania świad- 
czeń. 
Obsługa winna przez czas świadczeń utrzymywaC 
w stanie zdolnym d-o użytku nietylko sam środek 
przewozowy, lecz i wszystkie jego zapasowe .części. 
Ko()szt utrzymania środka przewoznwel{a w stanie 
zdolnym do użytku -tudzież wyżywienia ,obsługi przeż 
czas trwania nhowiązk'IJ świadczenia obciąża osobę, 
obowiązaną do dostarczenia środka przewozowego. 


A. Samochody osobowe. 
L. P. Nazwisko MieJscowość. Ilość 
I imię ulIca, nr. domu pojazdów 
t. Dreszer Jerzy, Wielkie Hajduki, Huta Batory - l 
2. Walter Eryk, ,Wielkie Hajduki, Kalina 87 - 1. 
3. Weiss Stanisław, Wielkie Hajduki, Huta Batory-l 
4. Socha Józef, Wielkie Hajduki, Chorzowska 11-1 
5. RespO'Ildek Anna, Wielkie Haj,duki,16 Lipca 16 - l 
6. Smogorzewski Tomasz, Wielkie Hajduki, Huta Ba- 
tory - 1. 
7. Magier.a Konrad, Wielkie Hajduki, Miarki 4 - I. 
8. "Aquametm" Danysz i Wo()ttke, Wielkie Hajduki, 
Krakowska 50 - l. 
9. Pralskie Tow. Samoch. Citroen, Wielkie Hajduki. 
Dyrekcyjna 2 - I. 
10. Socha .szarlota, Wielkie Haioduki, ChorzlO'wska 
Nr. 11 - t. 
11. Wypich Józef, Wielkie Hajduki, 16 Lipca 35 - l. 
12. F.raenkel Gerard, Wielkie Hajduki, K,ol. Dwor'co- 
wa 4 - t. 
13. Wojtaszek Tadeusz, Wielkie Hajduki, Kościelna 
Nr. 13 - 2. 
14. KODka Jan, Wielkie Hajduki, Krakawska 93 - l. 
15. Kochanek Bernard, Wielkie Hajduki, Huta Ba- 
tory - 1. 
16. Dr. Inżynier MO'flden Herbert, Wielkie Haidukl, 
Huta Batory - 1.
		

/cza4407-1935-44-0009_0001.djvu

			Gazeta Urzędowa Wojew. Śoląskiego 


Nr. 44 


17. Gaj Roman, Wielki Hajduki, Kościelna 14 - l. 
18. Bańka Marja, Wielkie Hajduki, Huta Batory - I. 
19. Ckhocki Jan, Wielkie Hajduki, Huta Batory - 1. 
20. Inż. Bere'llstein Piotr, Wielkie Hajdllki, :Długa 
Nr. 53 - 1. 
21. Hoffman MaksymHjan, W. Hajduki, Dworzec - 1. 
22. Nowak Marja, Wielkie Hajduki, JagieUońska 12- l 
23. Szadiok Otton, Wielkie Hajduki, Krakowska 42 - I 
24. Inż. MachaIski Józef, Wielkie Haiduki, Huta Ba- 
tory - 1. 
25. Zgol Emanuel, Wielkie Hajduki, Sobieskiego 9 - l 
26. Goldstein Ludwik, Wielkie Hajduki, Chorzo()wsKa 
Nr. l - 1. 
27. Kamiński Ludwik, Wielkie Hajduki, Chorzowska 
Nr. 9 - 1. 
28. Gruberski Józef, W. Halduki, Huta Batory - 1. 
29. Mucha Francis'zek, Wielkie Hajduki, Chorzowska 
Nr. 31 - l. 
30. 
witała Je.rzy, Wielkie Hajduki. KlOścielna 44 - I 
31. HanI An1oni, Wielkie Hajduki. Krakowska 73 - I. 
32. Fojcik Wilhelm, 
więtochłowice, Apteczna lb - l 
33. Moninek Adolf, 
więtochłowice, Wolności 36 - l 
34. Sosna Józef, 
więtQ.chłowke, Bytomska 23 - 1. 
35. Dyrda Jerzy, 
więtochłowice, Wolności 9 - 1. 
36. DrostWiktor, 
więtochłowice, Bytomska 19 - 1. 
37. Mastalskj Antoni, 
więtochł'O'Wice, Czarno].eśna 
Nr. 20 - 1. 
38. Pośpiech Herman, Lipiny, Rynek 5 - I. 
39. Inż. Derecki Stanisław, Lipiny, Warsz. Kop. 
Cynk. - l. 
40. Gawłowski Teofil, LipIny, Chorzowska 2 - 1. 
41. Fabian Karol, Lipiny, Bytomska 17 - 1. 
42. Dr. Marcyszyn Juljan, Lipiny, Bytomska 4 - 1. 
43. Mansfeld Helena, Lipiny, Piaśniki 7 - 1. 
44. Kolbe Jerzy, Gio:ctula, Che'bzie - l. 
45. Ajdukiewicz Zygmunt, Godula, Chebzie, Kopalnia 
Paweł - 1. 
46. Sahanek Roman. Godula, Chebzie, Ko()pa'lnia .Pa- 
weł - l. 
47. Michalik{)wa Emilja, Godula, Dworcowa 16 _ l. 
48. Wieczorek Elżbieta. Orzegów, Kol. Pioidlas _ l. 
49. Inż. Borkowski Stanisław, Nowy Bytom, Niedur- 
nego 51 - 1. 
50. Inż. Dwo'1"Zak Egon, Nowy Byt{)m, Niedurnego 
Nr. 13 - 1. 
51. Dyr. Abs1o:lon Brunon, Nowy Byto()m, Niedurnego 
Nr. 13v - 2. 
52. Wróbl'ewski Mieczysław, Nowy Bytom, Rymera 
Nr. 3 - 1. 
53. Stanek Emil, Nowy Bytom, Niedurnego 4 - l. 
54. Bałachowski Jan, N. Bytom, Niedurnego 11 _ I. 
55. Janas Elżbieta, N. Bytom, Niedurnego 25 - 2. 
56. TOlg Olga, Nowy Byfiom, Niedurnego 4 - l. 
57. Dembińska Franciszka, Nowy Bytom, Niedume- 
go 12c - l. 
58. Heeler Marjan, No()wy Bytvm, Niedurnego 60 _ l. 
59. Winkler Paweł, Nowy Bytom, Miarki l _ I. 
6(). Markiewicz Tadeusz, Niedurneg{) 50 _ I. 
61. W1acławek Paweł, Nowy Bytom, Huta Rozamun. 
da - 1. 
62. Janas Robert, Nowy Bytom, Huta Pokój _ 1. 
63. Wlecz,orek Walter, Nowy Bytom, Piasta 4 - 1. 


481 


64. Modrzyk Bernard, Łagiewniki, Sienkiewicza 47 - ) 
65. Inż. Waniek Franciszek, Ruda. .szyb Walcntego 
Nr. 25 - l. 
66. Dyr. Kajetanowkz Ottlon, Ruda, Powstańców 4 - ) 
67. Gojny Anna, Ruda, 3. Maja 19 - 1. 
68. 'Wilczek Jerzy, Ruda, Do KapHcy 9 - 1. 
69. Inż. Skrzyń.ski Kazimierz, Ruda, S,zyb Walente- 
gO 24 - 1. 
70. Kandziora Felicja, Ruda, Szczęść Boże 55, - I. 
71. Madejski Andrzej, Ruda, Przy PJantach 3 - I. 
72. Inż. Bmder Jan, Ruda, Szyb Klary, - 1. 
73. F-a "Wema", Ruda, Bąka 2 - I. 
74. Bartuś Teodor, Ruda, 3 Maja 8 - I. 
75. Chorąży Michał, Ruda, Kokslownia Wolfgang - I. 
76. Kołodziej Jan. Piekary 
I., Ma,rjacka - 1. 
77. Schaefer Kazimierz, Piekary 
1., Marjacka 33 - l 
78. Adamaszek Karol, Piekary 
1., 3 Maja I - I. 
79. Dr. Kuhm:ki Franciszek, Piekary 
1., Piekarska 
Nr. 27 - 1. 
80. Fa MinIer Wilhelm, Piekary 
1., Piekarska 5 - 1 
81. Dyr. Gory Walter, Piekary 
I., Piekarska 25 - l 
82. Rys Józef, Piekary SI., Sienkiewicza 2 - 1. 
83. Kukowska Marta, Piekary 
I., Karola Miarki 2- 2 
84. Mutz Karol, Piekary SI., 3 Maja 1,6 - I. 
85. 11ow. Przem. HandI. "Polkwarc", Piekary 
1., Wa- 
pienniki - I. 
86. Szymik Gertruda, Piekary 
1., Radzionkowska 
Nr. 4 - I. 
87. Dr. Mastalski Marjan, Piekary SI., Marjacka 50-1 
88. Dziwoki Augustyn, Brzeziny 
I., Warszawska 
Nr. 56 - l. 
89. Forreiter Wilhelm, Brzeziny 
1., 3 Maja 7l - l. 
90. Hoła Franciszka, Brzeziny SI., 3 Maja 36 - l. 
91. Inż. Stępiński Włodzimierz, Brzeziny 
1., Sienkie- 
wicza 3 - l. 
92. Painta Tomasz, W. Dąbrówka, -Batorego 5 - 1. 
93. Siej-a Kazimierz, W. Dąbrówka. Kościuszki 99 - 1 


B. Samochody półciężarowe. 
I. Buko()wski Oskar, Wielkie Hajduki, Chorzowska 
Nr. 9 - l. 
2. Pietrzyńs-ki Franciszek, Wielkie Halduki, Damrota 
Nr. 7 - l. 
3. Pruknp Maksymiljan, Wielkie Hajduki, Krakowska 
Nr. 176, - 1. 
4. Wypich Józef, Wielkie Hajduki, 16 Upca 35 - l. 
5. Socha Józef, Wielkie Hajduki, Chmzowska 11- J 
6. F-a "Ul", SP. z o. 10., Widkie Hajduki, Chorzow- 
skal-l. 
7. Hanke Brunon, Wielkie Hajduki, Kościelna 48 - l 
8. F-a "Carmen", SP. z o. o., Wielkie Hajduki, Kra- 
kowska 5 - l. 
9. PowalIa PiDtr, W. Hajduki, Krakowska 101 - 2. 
10. Thomas Maksymi1jan, W. Hajduki, Ugania 7 - l. 
11. WrzecIono() Marta, SWiętnchłowioce, Bytomska 28 
- 1 
12. Loska Paweł, 
więtochłowke, Chorzowska 5 - J 
13. Drost-Brada, Swiętochłowice, Bytomska 9 _ I. 
14. Kunze Ro()be.rt, Lipiny, Chor
owska 8 - I. 
15. Idzik Antoni, Godula, PI. Niepodległości 2 _ I. 
16. Owczarek Arnold. Godula, Florjana 13 - l. 
17. Block i Co., SP. z o. 10., Ła,giewniki, Szkolna 6 - 2 
18. Hasler Paweł, Łagiewniki, Ko()śdelna 9 - l.
		

/cza4407-1935-44-0010_0001.djvu

			482 


Gazeta Urzędowa Woj ew. Śląskiego 


Nr. 44 


19. Kwapuliński Ryszard, Chwpaczów, Bytomska 
Nr. 15 - l. 
20. Matuszczyk Jerzy, Ruda 
I., Janasa 5 - l. 
21. Mutz Karol, Piekary 
1., 3 Maja 16 - I. 
22. Przybycin Gertruda, Piekary 
I., Marjacka 11 - I 
23. Landau Salamon. Piekary 
I., Górna 6 - I. 
24. Schaefer Eugenjusz, Brzoz.-Kamień, Fowstań.ców 
Nr. 38 - 1. 
2.5. Bada Bronisława, Brzoz.-Kamień, 
26. Lukaszczyk Sylwester, Brzeziny 
l., 3 Maja 40-1 


c. Samochody ciężarowe. 
I. "Smołodmgi", SP. z o. o., Wielkie Hajduki, Kole- 
jowa 16 - I. 
2. F-a Es-Te-Ha, W. Hajduki, Krak,owska 123 - 1 
3. Socha Józef, Wielkie Hajduki, Chorzowska 11-1 
4. PowaIla Piotr, W. Hajduki, Krakowska 101 - I. 
5. Tuszyński Stanisław, W. HaJduki, Kalina R7 - I. 
6. F-a "Ul", SP. z o. o., Wielkie Hajduki. Chorzow- 
ska 1 - I 
7. Roehrich Paweł, W. Hajduki, JagieIlońska 10 - I 

. 
I. Fabryka Kwasu WęgI., W. Hajduki, Miarki - I 
9. Schittko Tomasz, W. Hajduki, 16 Lip,ca ]5 - 1. 
10. Gabor Pa'weł, Wielkie Hajduki, Kalina 83 - I. 
11. Inż. Kwnfeld Zygfryd, Swiętochłowioe, Kolejowa 
Nr. 4 - I. 
12. D.mst-Bracia, 
więtochłowj,ce, Bytomska 9 - I. 
13. Polak Władysław, 
więtlo,chłowice, Józefa 2 - I. 
14. Morawiec AlIons, Lipiny, Rynek 6 - 1. 
15. Weiman-Bracia, Chmpaczów, Kościelna 14 - I. 
16. Jendrzej Franciszek, Nowy Bytom, Hutnicza 3 - I 
17. BIock i Co()., SP. z o. In., Łagiewniki, Szkolna 6 - 2 
II!. KatotW. SP. Akc. dla Górn. i Butn., Łagiewniki, 
Huta Hubertus - 2. 
19. łnuazek AIojzy, Łagiewniki. Szkolna l - 1. 
20. MiiIler Kurt, Piekary SI., Piekarska 13 - 2. 
21. Myśliwczyk Ignacy, Piekary 
1., Piekarska l - 2 
22. Otrzonsek Jan, Piekary SI., Piekarska l - l. 
23. Koczybik Piotr, Piekary 
L, Piekarska I - 1. 
24. Porada Ernest, Piekary SI., Piekarska l - L 
25. Krenczek Wincenty, !Piekary 
I.. Pi,ekarska l - ] 
26 Marczyk Łucj'a, Piekary SI., Piłsudskiegio 12 - l. 
27. Dziwoki Augustyn, Brzeziny 
I., Warszawsb 
Nr. 56 - l. 
2Ft Szymon Jadwiga, W. Dąhrówka, Kościuszld 
Nr. 140 - l. 


D. Motocykle dwuosohowe i z wózkiem dOC7epl1ym. 
l. .Chrószcz Paweł, Wielkie Hajduki, 16 Lipca 19 - J 
2. Dewalski Augustyn. Wielkie Hajduki, Krakowska 
Nr. 82 - l. 
3. Caliński WilIibald, 'Wielkie Hajduki, KrakrclwsJka 
Nr. 11 - I. 
4. Jakubiec Ernest, W. Hajduki, Huta Batory - l. 
5. Wypich Jerzy, W. Hajduki, 16 Lipca 35 - I. 
6. Wiechoczek Karol. W. Hajduki, J agie].!I(}I;'ska 3 - l 
7. ,KraJczy EwaId, W. Hajduki, KoIejowa 15 - l. 
8. Thomas Jan, W. Hajduki, Ligonia 7 _ I. 
9. Nimbach Henryk, W. Hajduki, Krakowska 98 - l 
10. ,.Prebeo" Drzewuszewska Marta, Wielkie Hajduki, 
Matejki 4 - 1. 
II. IhlenfeJ.d Herbert, 'W. Hajduki, Piastowska 14 _ 
13. Czaja Jer,zy, W. Hajduki, Kolejowa 6 - 1. 


14. Antoszewski Stanisław, W. Hajduki, Krakowska 
Nr. 109, - I. 
15. BraJlczyk Wilhelm, W. Hajduki, Huta Batory - 1 
16. Kauka Herb
rt, W. Hajduki, Ks. Bcka 3 - I. 
17. Porąbka Reinhold, Wielkie Hajduki, Krakowska 
Nr. 80 - I. 
18. Paw.lik Konstanty, WieLkie Hajduki, Krakows,ha 
Nr. 127 - I. 
19. Macha Wincenty, Wielkie Haj'duki, Krako'W,ska 9 
- ] z wózkiem do.czepnym. 
20. Szad'Ok OUon, Wielkie Hajduki, Krakowska 42 
- I z wózkiem dlo,czepnym. 
21. Hura Józef, Wielkie Hajduki, Krakowska 42 
] z wózkiem doczepnym. 
22. Kaspar Wojciech, Wielkie Hajduki. Krakowska 130 
] z wózkiem .doczepnym. 
;:'3. HanI Antooi, Wielkie Hajduki, Krakowska 73 - 
I z wóz l del11 doczepnym. 
24. Kaczmarczyk Robert, Wielkie Hajduki, Paderew- 
skiego 2 - l z wózkiem docz. 
25. Fitzek Oty1ja, Wielkie Hajduki, 16 Lipca 17 
I z wózkiem docz. 

6. R'ehs Franciszek, Lipiny, Bytomska 42 l. 
27. j\:
oj Józef, Lipiny, Srednia 3 - I. 
28. Rother Paweł, Lipiny, Bytomska 43 I. 
Z'9. Mo()drzyk Józef, Lipiny, Szkolna 9 - l. 
30. Cholewa Jan, Lipiny, Kościelna 49 - l. 
31. Sowa Walenty, Lipiny, Szkolna 14 - I. 
32. Kubiń'Ski Olgierd, Lipiny, Piaśniki 26 - l. 
33. Chabarów Lec"n, Upiny, Południowa 13 - I z 
wÓZkiem dDC'zepnym. 
34. Urban Józef. SwiętO'chło-wke, Farna 10 - l. 
35. Piegza Eryk, 
więtocMowice, Bytomska 23 - L 
36. SkOD Franciszek, Swiętochłowice, 3 Maja 12 - I 
37. Reich Kurt. Swiętochf.owice, Nowowiejska 2 - I. 
38. Trzeba Jan. Swiętochłowice, Szeroka 7 - L 
79. Kvnrrt Hcrbert. 
więtochIowice. Kolcjowa 25- I 
40. Grund Wilhelm, 
więtnchłowke, Długa 3 - 1. 
41." Swoboda Maksymiljan, SWiętochłowice, Hutnicza 
Nr. 4 - 1. 
42. Stanecz,ko Oskar. 
więtochł.owice, Zimnola 2 _ 1 

3. SZl11ajtlrrch Erwin, SWiętochlo'Wice, Zimnola 2 -.:. 1 
44. Grzesiak Stefan. Swiętochłowi,ce, Chorz,owska 22 
-L 
45. Chmiel Je.rzy. Swiętochł'owice, Dluga 2 - I. 
46. KrÓliczek Tcodor, 
więtochłowice. Apteczna 8 - I 
47. KróJi.czek Feliks, 
więtochłowice, Apteczna 8 - I 
48. Langer Wilibald, Swiętochłowice. Zakłady Termak 
ul. Falwy, - l z wózkiem doczepnym. 
49. Fitzek Gerard, Łagie'Wi!1iki, Szkolna 2 - I. 
50. Cymander Paweł. Łagiewniki, Kościelna 14 - I. 
51. Kandzia Paweł, Łagiewniki, K.ościelna 30 - L 
52. Mazur AJ.fons, Łagiewniki, Niedurneg'o 3 - 1. 
53. Jendruł'ek Wilibald, Łagiewniki, Bytomska 8 - l. 
54. Gojny Franciszek, Łagiewniki, Szyb Szwt'ryn _ ] 
55. NOTwis.z Ryszard, Łagiewniki, Huta Hubertu;-25 
- J. 
.56. Daniel Jan, Łagiewniki, Zgo()rzelec 3 - 1. 
57. Popiel Stanisław, Łagiewniki, Szosa 'Chorzo'wska 
Nr. 11 - 1 z wózkiem doczepnym.. 
ss, Pahisz Alfons, Chropaczów, K!ościelna 29 - 1. 
5\>. Ciura Ernest, Chwpaczów, Kościelna 16 - l.
		

/cza4407-1935-44-0011_0001.djvu

			- 


Nr. 44 


Gazeta Urzędowa Wojew. 'Śląskiego 


483 


6U. Rudawski Henryk, ChmpaczÓw, Kol. Guidoito 
Nr. 14 - 1. 
(,t. Martz Herbert, Chropaczów, Kol. GuidoHo 14 - l 
62. Jaskula RudoM, Chropac'zów, Średnia 7 - 1. 
63. Roskosz .otton, Orzegów, Piłsudskiego 24 - 1. 
64. Piecha Jan, OrzegÓw, K,op. Gothard - 1. 
65. Magiela RY'szard, Nawy Bytom, Piłsudskiego 5 - l 
66. PolO'k Karol, N. Byt'om, Pitsudskiegn 15 - l. 
67. ZgoIl Roman, Nowy Bytom, Niedurnego 4 - 1. 
68. Bartnik Alfred, Nowy Bytom, Niedurnego 19 - 1. 
69. Gałązka Wiktm, Nowy Bytom, Niedurnego 60 - l 
70. Weiser Erwin, Nowy Bytom, Niedurnego 4 - l. 
71. Brzoza EwaId, Nowy Bytom, Wolności 3 - l. 
72. Matuszek Er'ncst, N. Bytom, Grażyńskiego 2 - 1. 
73. Spyra Ryszard, N. Bytom, Grażyńskieg'o 5 - l. 
74. Uherek JÓze'f, Nowy Bytom, Hutnkza 4 - l. 
75. Szeithauer Józef, N{)wy Bytom. Li
onia I -- l. 
76. Kuśka Zygfryd, Nowy Bytom, Kościus'zki l - l. 
77. Suchanek Roman, Nowy Bytom, Rymera 5 - l. 
78. Żelisławski Ma,rjan, N. Bytom, Niedurnego 22 - l 
79. Richter Kaml, No()wy Byt-om, Kazimierza 3 - l. 
80. Cierpioł Maksymiljan, N. Bytom, Podgór,ze 10 - l 
81. Gruszka Alfred, N. Bytom. Korfantego 21 - I. 
82. ChmurczYk Bolesław, N. Bytom, Miarki 30 - I. 
83. Lichtblau Teodor, N. Byt-om, LigO'llia 4 - I. 
84. Rzepka 'Wilhelm, N. Bytom, Niedurnego 19, - I. 
85. Bienek Aleksander, Nowy Bytom, .orzegowska 8 
- 1 z wózkiem doczepnym. 
S6. Grażyński Stanisław, Nowy Bytom, Garaż Huty 
Pokój - l z wózkiem Pf'Zycz. 
87. Giinther Ernest, No()wy Bytom, Straż Poż. Huty 
Pokój - l z wózk. przy:cz. 
S8. Szo.łtysek Paweł, N{)wy Bytom, Rymera l _ 
1 z wÓzk. przycz. 
89. ZgoIl Konrad, Nowy Bytom, Niedurneg-o 32 - l 
z wózkiem doczepnym. 
'lO. Gryska Ignacy, Godula, Fahryczna 1 - 1. 
91. Zdrzalek Emanuel, Oodula, K,s. Hofrichtera 2 
92. Leśniok Józef, Go.dula, Szkolna 6 - l. 
93. Ale,ksik Henryk, Godula, Szafgotsza 17 _ l. 
94. Sojka Jerzy, Ruda, św. Jaoka 2 - I. 
95. Borecki Ant,oni, Ruda, Bytomska 42 - I. 
96. Synowiec Klara, Ruda, Sobieskiego 2 _ I. 
97. Franke Paweł, Ruda, Biskupkka 17 - I. 
98. Szre'iber Karol, Ruda, ,Kop. Wawel, - 1. 
99. Staś Walenty, Ruda, Szyb Walentego 28 I. 
100. Barteczlvo Emil, Ruda, Janusa 7 - I. 
101. Gawiński Stanisław, Ruda, św. Józefa 6 1. 
102. UlIman Artur, Ruda, Bytomska 4,6 - 1. 
103. Widera Franciszek, Ruda, PI. Wolności 1 - 1. 
104. Dytek Emil, Ruda, Leona 6 - 1. 
105. Loewe Alfred, Ruda, Sobieskieg{) 26 _ I. 
106. Pośpiech AJ.ojzy, Ruda, Orzegowska 4 _ I. 
107. AlInoch Gerhard, Ruda, Janasa 7 - l z wózkiem 
doczepnym. 
lOS. OttO' Anna, Ruda, Kopernika 7 - l z wózkiem 
doczepnym. 
109. Gojny Jan, Ruda, 3 Maja 19 - l z wÓzkiem do- 
czepnym. 
110. Stebel Władysław, Ruda, Do Kaplicy 11 - l 
z wózkiem doczepnym. 
111. Guzy Wince'l1ty, Piekary Ś1., Kol. Józefka 38 _ I 


112. Oleś EWlald, Piekary ŚI., Piekarska 8 - 1. 
113. Holewa JÓzef, Piekary Śl., Marja,cka 109 - 1. 
114. Brol1celó	
			

/cza4407-1935-44-0012_0001.djvu

			484 


Gazeta Urzędowa Wojew. Śląskiego 


Nr. 44 


12) karta 7 parcela 51 o powierzchni 1,05,95 ha 
własności Glenca józefa i Marji, 
13) karta 7 parcela 52 o powierzchni 0,93,00 ha 
własności Szwedy Franciszka i Ludwiny, 
14) karta 7 parcela 53 o powierzchni 0,73,36 ha 
własności Kwaśnicy Wilhelma i Marty, 
15) karta 7 parcela 54 o powierzchni 0,89,29 ha 
zapisanej w księdze klasyfikacji gruntów na 
nazwisko Szweda Wojciech, 
16) karta 7 parcela 55 o powierzchni 0,62,51 ha 
własności Kłapucha Wincentego, 
17) karta 7 parcela 56 o powierzchni 0,68,24 ha 
własności Płaczka Józefa, 
18) karta 7 parcela 57 o powierzchni 0,59,88 ha 
własności Grzesia józefa, 
19) karta 7 parcela 58 i 59 o łącznej powierzchnI 
0,62,76 ha własności Kwiatonia Alojzego. 
_JO) drogi karta 7 parcele 60, 61 i 7210,56 o tyle 
o ile biegną pomiędzy wyżej naprowadzo- 
nem i parcelami. 
Przewodniczący Wydziału Powiatowego 
w z.: (-) Dr. Łuk o w i e c k i. 
Wicestarosta. 678 


łł. 
Czasopisma nadesłane. 


Samorząd - tY11;{)dnik poświęcony sprawom samOT'zą- 
du terytorjalnego - 
Nr. 43 z 27. X. 19315 r. T r e ś ć: S. Michalski: Na 
dzień oszc1zędnośd. St. Dębowiski: Końoowy cel 
oddłużenia samorządu. .T. c.: 'Wyniki działalności 
scalonych ubezpieczeń społecznych. St. Wltk{)wski: 
Organizacja Dświaty pozaszkolnej w gminie. Spra- 
wy bieżą,ce. Poradnik samorządowy. 
Nr. 44 z 3. XI. 193:5 r. T re ś ć: Fr. Branny: Spra- 
wy pomijane w projektach uzdmwienia gos1Jodarki 
samorządowej. Z. Hartl.eb - WojciechO'wJska: R-ola 
i dz:iaIaln{)ść inspektorÓw samorządu gminnego(). 
P. Drożdż: O nowelizację przepisów samorządD- 
wych d
ot. 'obowiązk{)wych zadań gminy wiej'skiej. 
Nr. 45 z 10. XI. 1935 r. T r e ś ć: A. Pawlikowski: 
Naprawa ,czy doraźne zabiegi. S. S.: Budżety ad- 
ministracyjne zwią7Jkó'W samvrządowych w latach 
1933/3
1935/36. Dr. L. Bar: O szkoły admini
tra- 
cyjno-samorządo'We. St. Sitek: Pmblem wy'k,ony- 
wania kary aresztu z wyr'oków sądowych i naka- 
zów .karnych administracyjnych w gminach wiej- 
skich i przez zarządy gminne. 
Pracownik samorządowy - dw,utygodnik Nr. 20 z 3J. 
X. 1935 .r. T
 e ś ć: Br. Janowski: Medycyna sa- 
mor'ządowa. W sprawie uproszczenia biur.o.wości 
gminnej. W sprawie gminnych kas pożyczkowo- 
oszczędnościowych. 
Samorząd Mieisld - dwutygodnik Nr. 21 z I. XI. 35 r. 
T r e ś ć: Inż. B. Łazoryk: UsU'w'anie ścieków w 
miei'scowościach nieskanalizowanych. A. Jankow- 
ski: Uzdmwiska a samorząd terytorjalny i gospo- 
darczy. Skład 'Osobowy rad miejskich w miastach 


do 10.000 mieszkańców. Inż. St. Sok{)f.ow
ki: 
-Wipływ spos,o'bu uboju na jakość mięsa. - Sytu- 
aCja prawna, 'W\ynikająca z rozwiązania tylko rady 
miejskiej. 
Głos Przemysłowo-Handlowy -czasopismo poświę- 
cone 'obmnie P'OJskiej wytwórczości Nr. 11 z 30. 
XI. L935 r. 


12. 
OBWIESZCZENIA SĄDOWE I 
11. W. X. 1882. 


UCH W ALA. 
Na podstawie upoważnienia udzielonego roz- 
porządzeniem Ministerstwa Sprawiedliwości z 
dnia 21. kwietnia 1920, zezwala się obywatelowI 
polskiemu Herszowi Werkerowi kupcowi, uro- 
dzonemu 13. listopada 1891 r. w Sądowej Wi- 
szni powiat Mościska, zamieszkałemu w Cho- 
rzowie I ulica Gimnazjalna 23. na zmianę dotych- 
czasowego imienia "Hersz" na "Herman". 
Chorzów, dnia 20. listopada 1935 r. 353/P 
Sąd Grodzki. 


v. R. M. 917. 
W rejestrze małżeńskich praw majątkowych 
pod Nr. 917, dotyczących małżonków Leopolda 
Grossa, kapelusznika. w Cl1orzowie I, u1. Kato- 
wicka 15, i Cyrly z domu Sztajer, wpisano dnia 
14 listopada 1935: 
Umową notarjalną z dnia 8 października 1935 
wykluczono zarząd i użytkowanie męża odnoś- 
nie maj8,tku żony. 3511P 
Sąd Grodzki w Chorzowie. 


V. R. M. 863. 
W rejestrze małżeńskich praw majątkowych 
pod Nr. 863, dotyczących małżonków: Dominika 
Krettka, handlarza w 
więtochłowicach, u1. Far- 
na 14 i Albertyny z domu Stronczek, wpisano 
dnia 26 listopada 1935: 
Umowę małżeńskich praw majątkowych 
z dnia 4 kwietnia 1934 uzupełniono aktem notar- 
jalnym z dnia 9 października 1935, w tym kie- 
runku, że wykluczenie męża od zarządu i użyt- 
kowania odnosi się do całego obecnego majątku 
żony, jakoteż majątku, jaki nabędzie w przysz- 
łości w drodze odpłatnej, darowizny, czy też 
dziedziczenia. 350/P 
Sąd Grodzki w Chorzowie. 


W rejestrze małżeńskich praw majątkowych 
nr. 270 wpisano 16 listopada 1935, że w umowie 
małżeńskiej z 20 lipca 1935, zawartej między 
józefem Marciniakiem, starszym posterunkowym 
policji wOjewódzkiej i żoną jego Bertą Marcinia- 
kową, z domu Strzempówna, oboje z Mikołowa, 
wykluczono należący do męża zarz
,d i użytko- 
wanie majątku żony przysługujące mężowi. 354P 
Sąd Grodzki w Mikołowie.
		

/cza4407-1935-44-0013_0001.djvu

			Nr. 44 


Gazeta Urzędowa Wojew. Sląskiego 


485 


Do rejestru małżeńskich praw majątkowych 
.IV. R. M. 1218 wpisano w dniu 7-go października 
1935 r. odnośnie do małżonków Bronisław Plin- 
zner i żony jego Janina z Ciesielskich, oboje z 
Katowic, ul. Marszałka Pił'sudskiego Nr. 43, że 
umową małżeńską z dnia 27 sierpnia 1935 r. wy- 
kluczono należący do męża zarząd i prawo po- 
bierania użytków odnośnie do majątku wniesio- 
nego żony i przez nią później nabyć się mają- 
cego. 319/P 
Sąd Grodzki Katowice. 


W tutejszym rejestrze małżeńskich praw 
majątkowych pod liczbą 468 odnośnie małżonków 
Adolfa Musiolika, fabrykanta kartonów i jego żo- 
ny Amalii Musiolik, rodzonej Sznura, w Rybniku, 
ulica Raciborska 19, wpisano dnia 13 listopada 
1935 r.: 
Aktem notarjalnym Nr. 43] za rok 1935 no- 
tarjusza Dr. Adama z Rybnika z dnia 14 maja 
1935 r. wykluczono prawo zarządu użytkowania 
mę
a odnośnie do majątku żony. 344/P 
Sąd Grodzki w Rybniku. 


I. R. M. 238. 
Do rejestru małżeńskich praw majątkowych 
na stronie 238 wpisano dnia 26 sierpnia 1935 r., 
że prawo zarządu i użytkowania robotnika Ery- 
ka Lanca z Kobielic majątkiem jego żony RozaIjj 
Lancowej z domu Berger zostało wykluczone. 
Sąd Grodzki w Pszczynie. 346/P 


W tutejszym rejestrze małżeńskich praw 
majątkowych pod liczbą 469 wpisano dnia 25-go 
listopada 1935 r. odnośnie małżonków Jerzego 
Ludwika Walitzy, książkowego i jego żony Jo- 
anny Małgorzaty Walitza, rodzonej Unger w Ry- 
bniku: Aktem notarjalnym z dnia 4. XI. 1935 no- 
tarjusza Dr. Adama w Rybniku, wykluczono 
prawo zarządu i użytkowania męża odnośnie do 
majątku 
ony. 349/P 
Sąd Grodzki w Rybniku. 


v. R. M. 916. 
W rejestrze małżeńskich praw majątkowych 
pod Nr. 916, dotyczących małżonków Izydora 
Szymańskiego, przemysłowca, w Chorzowie I, 
ul. Szopena 12. i Klary primo voto Langer, z do- 
mu Loske, wpisano dnia 14 listopada 1935: 
Umową notarjalną z dnia 27 maja 1935 wy- 
kluczono zarząd i użytkowanie męża odnośnie 
majątku żony. 352/P 
Sąd Grodzki w Chorzowie. 


I. R. M. 240. 
Do rejestru małżeńskich praw majątkowych 
wpisano dnia 21 listopada 1935 r. na stronie 240, 
że prawo zarządu i użytkowania adwokata Dra 
Lercha w Pszczynie majątkiem jego żony Anny 
urodz. Szczybalska zostało wykluczone. 347/P 
Sad Grodzki w Pszczynie. 


x. E. 1173/35. 


POSTANOWIENIE. 
Dnia 23 października 1935 r. 
Sąd Grodzki w Chorzowie w osobie sędzie- 
go grodzkiego Witolda Trzcińskiego w obecno
 
SCI protokólanta sekretarza M. Niewrzałkiewicza 
w sprawie przetargowej nieruchomości Królewska 
Huta wykaz 1688 po rozpoznaniu w dniu 23 pa- 
ździernika 1935 r. wniosku firmy "Fulmen" o 
ustanowienie kuratora, 
postanawia: 
na zasadzie art. 660 k. p. c. ustanowić adwokata 
Józefa Dyrgałłę z Chorzowa kuratorem do za- 
stępowania nieznanych z miejsca pobytu osób In- 
teresowanych, a mianowicie: 
a) Rafała Gerkowicza, którego prawo użytkowa- 
nia wpisano w dziale II. pod poz. 3, wierzy- 
telność hipoteczną w dziale III. pod poz. 19, 
oraz 
b) Dr. Leona Bronka, którego wierzytelność hi- 
poteczną wpisano w dziale III. pod poz. 8. 
Obowiązkiem kuratora jest dopilnowanie praw 
wyżej wymienionych osób, którym spowodu nie- 
wiadomego miejsca pobytu nie można uskutecz- 
nić doręczeń. 
Kurator obowiązki swe sprawować będzie 
także w interesie wszystkich innych osób, któ- 
rym w dalszym toku postępowania doręczenia 
nie będą mogły być uskuteczniane. o ile interesy 
tych osób nie są między sobą sprzeczne. 345/P 
Sąd Grodzki w Chorzowie. 


II. Co. 329/35. 
Wywołanie. 
Wdowa Nina Kugel z domu Quittner w Ber- 
linie W. 15, działająca przez adwokata Ćwikliń- 
skiego w Tarnowskich Górach, stawiła wniosek 
o wdrożenie postępowania wywoławczego celem 
pozbawienia mocy zaginionych listów hipotecz- 
nych z dnia 26 stycznia 1910 r., opiewających na 
kwotę 3.000,- marek względnie 1.500,- marek. 
a zapisanych na rzecz Niny Kugel z domu Quitt- 
ner w Berlinie, w księdze wieczystej Radzion- 
ków, wykaz liczba 477 w dziale III. pod poz. 11 
wzgl. 13. 
Wzywa się posiadaczy powyższych doku- 
mentów, aby najpóźniej w terminie wyznaczo- 
nym na dzień 30 lipca 1936 r. godz. lO-eJ pokój 20 
zglosili w Sądzie niżej podpisanym swe prawa 
i przedłożyli dokumenty, gdyż w przeciwnym 
razie dokumenty te pozbawione będą mocy. 
Tarn. Góry, dnia 21. 10. 1935 r. 330/P. (1-2- 
Sąd Grodzki. 


Rej. C. II. 359. 
Rozwiązanie spółki z ogr. odpow. 
W rejestrze handlowym Oddział C II dnia 
5 grudnia 1933 przy firmie "Ostoja" Węglowa 
Spółka z ogr. odpow. w Cieszynie wpisano: 
Uchwałą walnego zgromadzenia z dnia 9 li- 
stopada 1933 rozwiązano spółkę i zarządzono jej 
likwidację.
		

/cza4407-1935-44-0014_0001.djvu

			486 


Gazeta Urzędowa Wojew. Sląskiego 


Nr. 44 


Likwidatorem ustanowiono józefa Kaletę, 
kupca w Cieszynie, ul. Szersznika l, który bę- 
dzie podpisywał firmę w ten sposób, że pod jej 
brzmieniem z dodatkiem w likwidacji umieści 
swój podpis. 3411P 
Sąd Okręgowy w Cieszynie, Wydz. III handlowy 
dnia 5 grudnia 1933. 


r. R. M. 239. 
Do rejestru malżeńskich praw majątkowych 
wpisano dnia 3. października 1935 r., że prawo 
zarządu i użytkowania budowniczego jakóba 
Musiola z Pszczyny majątkiem jego żony Agnie- 
szki, urodzonej EnderIein, - I voto SchrMer - 
zostało wykluczone. . 348/P 
Sąd Grodzki w Pszczynie. 


A. 204/35. 


E D Y K T. 
Sąd Grodzki Oddzial I. w Cieszynie wzywa 
wszystkich którzy by z jakiegokolwiekbądź tytulu 
rościli sobie prawa do spadku po b!p. Franciszce 
Hirber, zmarłej w Pastwiskach dnia l kwietnia 
1935 bez pozostawienia rozporządzenia ostatniej 
woli, by do jednego roku od daty wydania ninieJ- 
szego edyktu licząc, zgłosili się do spadku i pra- 
wa swe należycie wykazali, w przeciwnym bo- 
wiem razie spadek ten, dla którego ustanawia się 
kuratorem Ewę GWcksmannową. zamieszkałą w 
Cieszynie przy ulicy Polnej 2, pertraktowany b
- 
dzie tylko z tymi, którzy do czasu te
9 do spad- 
ku tego się zgłoszą. 342 
Sąd Grodzki w Cieszynie. 
Dnia 14. XI. 1935. 


111. R. S. V -6L 
POSTANOWIENIE. 
Sąd Okręgowy w Cieszynie jako rejestrowy 
zarządca w rejestrze spóldzielni V.-61 przy fir- 
mie Związek Eksporterów Przemysłu. Włókienni- 
czego, spółdzielnia z ogr. odp. w Bielsku, nastę- 
pujący wpis: 
Uchwałą walnego zgromadzenia z dnia 4-go 
marca 1935 zmieniono 
 25 statutu: 
Pismem do ogłoszef1 spółdzielni jest "Spól- 
nota Pracy" w Warszawie. 
Wykreśla się dotychczasowe pismo do ogło- 
szef1. 
Data wpisu: 2 września 1935. 340/P 
Sąd Okręgowy w Cieszynie. 


Sąd Grodzki w Bielsku, Oddz. I. 
dnia 19 listopada 1935 r. 
Sygn. I. Co. 703/35/4. 
UMORZENIE. 
Na wniosek Henryka Axelrada, przemysłow- 
ca w Bielsku, zarządza się postępowanie, celem 
umorzenia: 
I. Polisy Nr. 613590, wystawionej przez To- 
warzystwo "Włoska Spółka Akcyjna, Powszech- 
na Asekuracja w Tryjeście, Assicurazioni Gene- 
rali Troeste, Dyrekcja na Polskę w Warszawie", 


Inspektorat w Bielsku Nr. Pr. 48099 dnia 20 gru- 
dnia 1932 na sumę ubezpieczeniową 10.000,- zł. 
w złocie, 
II. PoHsy Nr. 396190, wystawionej przez Le- 
bensveI:sicherungsgeselIschaft ..PhOnix" Wien, Od- 
dział we Lwowie, z dnia 18 lutego 1926 na su- 
mę ubezpieczeniową 5.375,- dol. am. w złocie, 
HI. Polisy Nr. 396191 wystawionej przez Le- 
bensversicherungsgeselIschaft "PhOnix" Wien, Od- 
dział we Lwowie z dnia 18 lutego 1926 na sumę 
ubezpieczeniową 1.075,- dol. am. w złocie, któ- 
re miały zaginąć i wzywa się posiadacza tych- 
że, aby zgłosił swe prawa do roku od daty tego 
edyktu, gdyż w przeciwnym razie uznałby Sąd 
po upływie tego terminu wspomniane polisy ja- 
ko pozbawione znaczenia. 343/P 


Sys>:n. I. Co. 704/35. 
UMORZENIE. 
Na wniosek Stefana PalIasa, kapitana w sta- 
nie spoczynku naczelnika Wydziału Ubezpieczal- 
ni Sp
łecznej w Bielsku zamieszkałego w Cze- 
chowicach zarządza się post
powanie, celem 
umorzenia 14 sztuk Premiowych Pożyczek Dola- 
rowycb 3 emisji Nr. 875205 - 875206 - 875207 
875208 - 875209 - 875 210 - 875 211 - 875212 
875213 - 875214 - 875215 - 975216 - 875217 
i 875.?t8 wystawionych przez Bank Polski w 
\Marszawie, a opiewaj:jcych na okaziciela i kwo- 
ty po 5 dol. am. w złocie, które miały zaginąć 
i wzywa się posiadacza tychże, aby zgłosił swe 
prawa do 6-ciu miesięcy od daty tego edyktu, 
) gdyż w przeciwnym ra7ie uznałby Sąd po upły- 
wie tego terminu wspomniane papiery warto- 
ściowe jako pozbawione znaczenia. 355/P 
Sąd Grodzki w Bielsku Oddz. I. 
dnia 22. listopada 1935 r. 


13. 


Deutscher Tei). 


Urząd Vlojewódzki 
ląski 
Wydział Przemyshl i Handlu. 
Nr.: PH. 154. Katowice, den 4. Dezbr. 1935. 
KOMMUNIKA T 
betreHend Teuerungsindex. 
Die PariUitische Kommission Zll'r Festsetzung 
des Tcucnmgsindexes hat in der Sitzung vom 
3. Dzember 1935 folgende Anderungen in den 
UnterhaItll'ugskosten einer Arbeite1\amiIie fUr die 
Zeit vom 31. Oktober 1935 bis 30. November 
1935 festgesetzt: 
A. Die Summe der Kosten der Lebensmittel, Be- 
lem:htung. Eeheizung und W ohnung: 
am 30. Novembcr 1935 126,55 zł. 
am 31. Oktober 1935 . 124,65 zł. 
1,90 zł. 


oder ein Steigen von 1,52%.
		

/cza4407-1935-44-0015_0001.djvu

			Nr. 44 


Gazeta Urzędowa Woj ew. Śląskiego 


487 


B. Kosten de,r Bekleidung. Wasche und Schuhe: 
ohne Anderung. 


c. Die gesamten Untelrhaltungskosten 
am 30. November 1935 
am 31. Oktober 1935 r. 


(A. u. B.). 
148,37 zł. 
146,47 zł. 


1,90 zł. 


oder ein Steigen von 1,30%. 
Die Summe der Kosten der Lebensmittel, 
Beleuchtung, Beheizung und Wohnung: 


.:. 
Z 
-O 
- 
...J 


--== -= 
.::! 
 .S!
= 
 = !!
= 

== !ct:= 
=-= ==!:-: 
=--: .c::-::!--: .=:; 
= . 
;;;; I eł=
 .=-: E-=
 
s- E 
.=: e sS! E .e.c= e 
i:II;:::I c:-=-c...,=,
 C::=-c.::Ie= 
== Ił-= 
 
 =- M::::i.:::! = =- 


Gegenstand 


Norm 


1 Roggenbrot . . 47 kg 0,30 14,10 0,30 14,10 
2 Roggenmehl. . 4 " 0,28 1,12 0,28 1,12 
3 Graupe, Griitze, 
Gries, Hiilsenfr. 11 " 0,80 8,80 0,80 8,80 
4 Kartoffel 70 " 0,08 5,60 0,08 5,60 
5 Gemiise . 15 " 0,30 4,50 0,30 4,50 
6 Rindfleisch 2,5 " 1,60 4,00 1,60 4,00 
7 Schweinefleisch 0,5 " 1,80 0,90 1,60 0,80 
8 Raucherspeck . 1,5 " 2,60 3,90 2,40 3,60 
9 Margarine .. 1,5 " 2,80 4,20 2,80 4,20 
10 Bułter. . . . . 1,5 " 3,80 5,70 3,40 5,10 
11 Schweineschm. 1,5 " 2,80 4,20 2,60 3,90 
121 Salzheringe . . l " 0,10 1,00 0,10 1,00 
13i Schellfisch (ers. 
durch Rindfl.) 1,5 " 1,70 1,07 
t{ DOrrobst . . . 3 " 2,50 7,50 ,360 10,80 
15 Kuhldise 1,75 " 1,00 1,75 1,00 1,75 
16i Vollmilch 28 Itr 0,26 7,28 0,26 7,28 
17, Zucker . 3,5 kg 1.26 4,41 1,26 4,41 
18 Eier . . 10 Stk 0,11 1,10 0,10 1,00 
19 Steinkohle 2 dr 1,72 3,44 1,72 3,44 
20 Kochgas . 15 m S 0,35 5,25 0,35 5,25 
21 Leuchtg-as. . . 7,5 " 0,35 2,63 0,35 2,63 
22 Elektr. Beleucht. 2,5 kw. 0,58 1,45 0,58 1,45 
23 Wohnung . 2 Zim mer 
I u. Kiiche 30,75 30,75 


A. Die Summe der Kosten der Lebensmittel, Be. 
leuchtung. Beheizung uud Wohnung: .- 
am 30. November 1935 126,55 zł. 
am 31. Oktober 1935 . 124,65 zł. 


1,90 zł. 


ode f ein Steigen von 1,52%. 
B. Kosten der Bekleidung, Wasche und Schuhe: 
ohne Anderung. 


C. Die gesamten Unterhaltungskosten 
am 30. November 1935 
am 31. Oktober 1935 r. 


(A. u. B.). 
148,37 zł. 
146,47 zł. 


1,90 zł. 


oder ein Steigen von 1,30%. 
Za Wojewodę: 
(-) Dr. Kulczycki Julian, 
Referendarz. 


14. 


I 


I 


ZGUBIONE DOKUMENTY 


Uniewa,żnia się zaśw'iadczenie wojs.kowe wysta- 
wione na nazw. H. Griibel, Bielsko, ul. Blichowa 19. 
651 


Unieważniam zgubioną książeczkę wojskową Nr. 2 
wystawi{)ną przez P. K. U. 'Warszawa-Praga na na- 
zwisko() Hajdycz Jan, Kat-owice, ul. Francuska 49. 655 


Unielważnia się zgubioną książeczkę w.ojskową 
wystawioną przez P. K. U. Chorzów na nazwisko 
Moll Piotr, Kat,owice, ul. Raciborska 24 m. 11. 653 


Unieważnia się zgubioną książeczkę wojskową 
wYstawioną przez P. K. U. Chorzów na nazwisko() 
Franke Wilhelm, W. Hajduki, ul. Moniuszki 6. 652 


Unieważnia się zgubiony dowód tożsamości k{)nia 
Serja D. nr. 157783 na nazwisko Borgiel Franciszel., 
Warszowice, pow. Pszczyna. 656 


Unieważnia się zgubiony dowód osobisty, wysta- 
wLany przez Gminę Szopienice na naz'wisko Bywalec 
Jan, Szopienice, ul. Żwirki i W,igury 3. 669 


Unicważnia się zgubioną legitymację nr 706 P., 
wystawioną przez Urząd Wojew. 
ląski na nazwisk,o 
Olimpia Dąbrowska, Panewnik. 670 


Uniewazlliia się dowód t{)żsamośd samochodu 
pókięż. 
l. 10852 na nazwisko Halman Maksymiłjan, 
Chorzów II, ul. Bytomska 49. 676 


Unieważniam zgubioną książeczkę wojskową, 
wystawioną przez P. K. U. Pszczy:na na nazwisko 
Seman Jan, Rydułtowy, ul. Dra Grażyńskieg,o 20. 665 


Unieważnia się zgubi'Oną książeczkę wojskową, 
wystawioną przez P. K. U. Częstochowa na nazwis.ko 
Ickowicz Hersz Majer w ChorzowIe II, ulica Naroż- 
M
 
 


Unieważnia się zgubioną książeczkę wojskową 
wystawioną przez P. K. U. Chorzów na nazwisko 
Oswald 
wierć, Chorzów II, ul. Kingi 3. 662 


Unieważnia się zgubioną książeczkę wojskową. 
wystawioną przez P. K. U. 'Warszawa na na'zlwisko 
Chojecki Stanislaw, Katowice, Poniatowskiego 30. 679 


Unieważnia się zgubioną książeczkę ;Wlojskową, 
wystawioną przez P. K. U. iPsz1Gzyna na nazwisko 
Jan Gazda w Maruszach, pow. Rybnik. 668 


Unieważniam zgubiony dowód tożsamości konia 
Serja B. Nr. 1.66490 na nalJwisko Wieja Paweł, Kamie- 
ni'ca, l. d. 99. 672 


Unieważniam zgubiony dowód tożsamości konia 
Scrja D. 28684. Ho!eczke Alojzy, Bełk. 673. 


Unieważniam zgubiony dowód tożsamości konia 
Serja n. nr. 177785. Karol Kuś, LubIiniec. 675
		

/cza4407-1935-44-0016_0001.djvu

			488 


\ 


Gazeta Urzędowa Wojew. Śląskiego 


Nr. 44 


Unielważnia się zgubioną książeczkę wojskową 
wystawioną przez P. K. U. Psz,czyna na nazwdsk{) 
Micheda gnacy w Radlinie II, ul. Chrobrego, powiat 
Rybnik. 667 


Unieważniam zgubiony dowód tożsamości konia 
Serja B. Nr. 16649 na nazwisko Wieia Paweł, Kamie- 
nica, l. d. 99. 672 


Zgubiony dowód tożsamości konia Serja "D" Nr. 
186.747, wystawiony na Marja Ledwoń z Jastrzębia 
D oJ'n ego, unieważniam. 674 


Zgubiony dowÓd tożsamości konia Serja ,;1)" Nr. 
183.,531 na nazwisko Robert Podeszwa, Ja'strzębie 
Dolne, unieważniam. 674 


Dowód tożsamofści konia serja D. nr. 176.115 wy- 
stawIony na nazwisko Kowal Adam, :z 'Powodu
gu- 
l'ienia unieważniam. 677 


Unieważnia się zgubi-ony d{)wód tożsamości ,ko.nia 
Serja D Nr. 70199 na nazwisko Dintner Józef, Cho- 
rzów I, ul. KOli'o,pniokiej 10. 661 


Unieważnia się zgubIony doiWó,d tożsamości konIa 
Serja E Nr. 664827 na nazwisk{) Dylus Józef, Kjończy- 
ce. 680 


15. 


OGŁOSZENIA 


Niniejszem podajemy do publicznej wiado- 
mości, iż uchwałami Nadzwyczajnych Walnych 
Zgromadzeń z dnia 23 czerwca br. i 7 lipca br. 
została rozwiązana Spółdzielnia Budowy Osiedli 
zapisana z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Koszęcinie. 
Wzywa się wierzycieli, aby zgłaszali swoje 
pretensje pod adresem wymienionej Spółdzielni 
na ręce niżej podpisanych likwidatorów, najpóź- 
niej w przeciągu jednego roku, licząc od daty 
niniejszego ogłoszenia. 
Wszelkie pretensje zgłoszone do innych rąk, 
względnie na ręce poprzednich likwidatorów nie 
będą uznane. 406 
Koszęcin, dnia 19 sierpnia 1935 r. 
Spółdzielnia Budowy Osiedli 
zap. z ograno odp. 
w Koszęcinie 
"w likwidacji". 
(-) Józef UIfik. (-) Gotfryd Gansiniec. 


Śląskie 


Wiadomości Statystyczne 


miesięcznik wydawany przez 
Śląskie Biuro Statystyczne 
przy Śląskiej Radzie Wojewódzkiej 
podaje co miesiąc w źródłowo opracowanych tablicach 
najnowsze dane statystyczne z zakresu życia gospodar- 
czego, społecznego i kulturalnego Wojew. Śląskiego. 
Prenumerata kwartalna 1,80 zł. 
Skład Główny, ekspedycja i sprzedaż w Urzędzie 
Wojewódzkim Śląskim, pokój 538. 
Telefon wewn. 178 - Konto P. K. 0.304121. 


Prenumerata: roczna 24 zł, półroczna 12 zł, kwartalna Ci zł, miesięczna 2 zł - bez przesylki. Cena nr. pojedyńcz. 50 gr. 
Prenumerata winna być opłacana naJpótnieJ na 2 tygod. przed lozpoczęciem kaMego kwartału. Reklamacje 
z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów "Gazety Urzędowej Wojew. Sląskiego" nale1:Y wnosić 
do właściwych urzędów pocztowych lub Administracii niezwlocznie PO otrzymaniu następnego kolejnego 
numeru; późniejsze reklamacje będą uwzględnione tylko po uiszczeniu ceny reklamowanego numeru. 
..Gazete Urzedową Wolew. Sląsklego" mo1:na zamawiać I płacić we wszystkich urzedach pocztowych. 
Ceny ogłoszeń: Za l mm szpalty redakcYineJ szerok. 82 mm 30 groszy; druk borgis lub petit. Tabelaryczne i cyfrowe 
za l mm 50% więcej. O zagubionych dokumentach za wyraz 20 gr.; najmniejsze ogłoszenie w tym dziale 
2,- zł. Ogłoszenia o zagubieniu lub kradzieży dowodów tożsamości koni 1,- zl. - Ogłoszenia drukuje 
śię po uiszczeniu całkowitej nale1:ności przy zamówieniu. Za terminowy druk ogłoszeń wydawnictwo nie 
odpowiada. - Rękopisów nie zwraca się. 
Wszelkie nalełnoścl z tytułu prenumeraty ł opIat za ogłoszenia uiszczać należy za pośrednictwem Pocztowej Kasy Oszczęd. 
noścl Oddział w Katowicach na konto czekowe Nr. 304.121. - Do Inkasa nalełnoścl nikt nie lest upowa1:nlony. 


Za Redakcję: Dr. Piotr Bałowskl. 


Tłoczono w Drukarni Urzedu Wolewódzkiego Sląsklego w Katowicach
		

/cza4407-1935-45-0001_0001.djvu

			Katowice, dnia 14 grudnia 1935. 
,;t 
: ... . 


Nr. 45 


ł ł 


Rok XIV. 


r _ 
 


\,'
 


""  


I 


\til! 
 

 
 

 
 
 


WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 


Redakcja: Katowice - Urząd Wojewódzki 
Iąsk:i. ul. Jagiellońska I p. pokój 326. - Tel. 106. * 
Administracja: II p. pokój 538. - Tel. 178. - Konto P. K. O. Nr. 304.121. 


TRE 
l. Ruch służbowy śląskich funkcjonarjuszów 
wojewódzkich w miesiącu listopadzie 1935 r. 
2. Stan zaraźliwych chorób zwierzęcych w 
Województwie Śląskiem w okresie od 15 do 
30 listopada 1935 r. 
3. Ogłoszenie Starosty Cieszyńskieg;o \V spra- 
wie listy kolejności osób obowiązanych do 
dostarczania środków przewozowych na 
rzecz wojska w czasie pokoju w 1936 r. 
4. Ogłoszenie Starosty Pszczyńsl(fego w spra- 
wie listy kolejności osób obowiązanych do 
dostarczania środków przewozowych na 
rzecz wojska w czasie pokoiu w 1936 r. 
5. Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego w spra- 
wie listy kolejności osób obowiązanych do 


s C: 
dostarczania środków przewozowych na 
rzecz wojska w czasie pokoju w 1936 r. 
o. Ogłoszenie Dyrektora Policji w Chorzowie 
w sprawie listy kolejności osób obowiąza- 
nych do dostarczania środków przewozo- 
wych na rzecz wojska w czasie pokoju w 
1936 r. 
7. Ogłoszenie Pszczyńskiego Bractwa Górni- 
czego w Katowicach w sprawie zmiany na 
stanowisku pełnomocnika Min. Opieki Spo- 
łecznej. 
8. Obwieszczenia sądowe. 
9. Deutscher TeiI. 
10. Zgubione dokumenty. 


I. 


Urząd Wojewódzki Śląski 
Biuro Personalne. 


RUCH SŁUŻBOWY 
śląsldch funkcjonariuszów wojewódzkich w mie- 
siącu listopadzie 1935 r. 
Śląska Rada Wojewódzka z a m i a n o wał a: 
Moskałę Franciszka sekretarzem administra- 
cyjnym w X gr. upos. w Śląskiem Biurze Staty- 
styczne m w Katowicach z dniem 1. XI. 1935 r. 
Pan Przewodniczący Śląskiej Rady W oiewódzkle
 
zamianował: 
Prowiz. pielęgniarza w XIV gr. upos. Ziegłe- 
rowa Martę pielęgniarzem w XIV gr. up. w Ślą- 
skim" Zakładzie Psychjatrycznym w Lublińcu 
z dniem 1. XI. 1935 r. 


Śląska Rada Wojewódzka przeniosła w stan 
spoczynku: 
Dyrektora Śląskiego Zakładu Wychowawcze- 
go w Cieszynie w VI gr. upos. Szuścika Jana 
z dniem 30. XI. 1935 r. 


Pan Przewodniczący Śląskiej Rady Wojewódzkiej 
zwolnił ze służby śląskiej: 
Pielęgniarza w XI gr. upos. w Śląskim Zakla- 
dzie Psychjatrycznym w Lublińcu Zysczankę- 
Hofmanową Annę z dniem 30. XI. 1935 r. 


2. 
Urząd WOjewódzki Śląski 
Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych. 
L: R. W. 156/1/22. 
STAN 
zaraźliwych chorób zwierzęcych w Woiew. ŚI. 
w okresie od 15-30 listopada 1935 r. 
Nosacizna zwierząt jednokopytowych: 
Pow. Rybnik - miejscowości: Marklowice G. 1, 
Kornowac l (1), 
razem: l powiat, miejsc. 2 (1), zagr. 2 (1). 
Wścieklizna psów: 
Pow. Bielsko, - miejscowości: Czechowice l, 
Wapienica *), Mikuszowice .1, MiI;dzyrze- 
cze Górne l, Bielsko Miasto l, 
razem: powiatów l, miejsc. 5, zagród 4. 
'
) pies bezdomny.